Protokoll utskottssammanträde 2008/09:17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL                   UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17

DATUM

Torsdagen den 12 februari 2009

TID

kl. 10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Informerades om:

– utskicket inför justeringen av betänkande 2008/09:AU7 Arbetsrätt, skickas i pappersform endast de sidor där förändringar gjorts i förhållande till tidigare utskick. Ledamöter som önskar få hela utkastet till AU7 kan kontakta kansliet. Fullständigt utkast till AU7 kommer att finnas på bordet vid sammanträdet tisdagen den 17 februari,

 

– försenade propositioner, Sfi-bonus stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska (aviserad till den 12 februari) och Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering-egenansvar med professionellt stöd (aviserad till den 17 mars),

 

– utskottssammanträdet tisdagen den 17 februari, Teknikföretagen och IF Metall lämnar information till utskottet,

 

– utskottssammanträdet torsdagen den 19 februari, överläggning med regeringen respektive allmän information om EU-frågor,

 

– eventuellt lunchmöte med Riksrevisionen, datum är ännu inte fastställt,

 

– eventuella besök på Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, datum är ännu inte fastställda,

 

– besöket den 5 mars av utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

 

– besöket den 19 mars av Jan Andersson, ordförande i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor,

 

– förfrågan från KU om AU vill yttra sig med anledning av proposition, Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (aviserad till den 17 mars).

 

– att en uppdaterad arbetsplan kommer att skickas till utskottet.

 

Ordförande informerade under denna punkt om:

– möte med bemanningsbranschen, eventuellt den 1 april,

 

– besöket den 19 mars kl. 15.00, från Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter, ordföranden och Berit Högman kommer att ta emot utskottsdelegationen, övriga ledamöter som har möjlighet att delta i besöket kan anmäla sig till kansliet,

 

– ordförandemöte med talmannen efter dagens votering kl. 16.00, eventuella frågor eller synpunkter kan mejlas till ordföranden.

 

I övrigt informerades om planering av besök på EU:s arbetsmiljöbyrå i Bilbao och deltagande vid ILO:s årliga konferens i Genève.

 

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Informerades om att kansliet planerar att avsätta resurser för ökad EU-bevakning.

 

 

 

§ 3 Behandling av proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning och följdmotioner, för yttrande till FiU

 

Utskottet behandlade propositionen och följdmotionerna
(yttr. 2008/09:AU6y).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 4 Avrapporteringar

 

Désirée Pethrus Engström, Sylvia Lindgren, Ann-Christin Ahlberg och Reza Khelili Dylami rapporterade om sitt deltagande i ett möte med vice talmannen och ledamöter i Tunisens parlament den 11 februari.

 

Lennart Levi rapporterade om sitt deltagande i ett möte med en delegation från Ukraina den 2 februari. I detta möte deltog även kanslichefen.

 

 

 

§ 5 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:16 justerades.

 

 

 

§ 6 Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skrivelse med diarienr. 2008/09:1492.

 

Ordförande informerade under denna punkt om en skrivelse från Trygghetsfonden och Arbetsförmedlingen som skickats till arbetsmarknadsministern, ordföranden och en del av ledamöterna i utskottet. Skrivelsen vidarebefordras till kansliet och diareförs.

 

 

 

 

§ 7 Övrigt

 

Ordföranden påminde om arbetsmiljöutbildningen för ledamöter som arrangeras av Prevent torsdagen den 26 mars kl. 11.30. Utbildningen kommer att hållas i AU:s sessionssal.

 

 

 

§ 8 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 februari kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

 

Bilaga

1            Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING                      Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                              till protokoll

                                                                                            2008/09:17

                                              RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:                      I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                          I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                                      – anger om en ledamot varit frånvarande.

                                      ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.