Protokoll utskottssammanträde 2008/09:18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:18

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18

 

DATUM

2009-01-29

TID

10.00-10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll
Protokollen från utskottets sammanträden den 15 och 20 januari 2009 justerades.

 

§ 2

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om jakt och viltvård.

Betänkande 2008/09:10 Jakt och viltvård – förenklad beredning justerades.

 

Anmäldes särskilt yttrande (s).

 

§ 3

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling motioner om biologisk mångfald.

 

Betänkande 2008/09:12 Biologisk mångfald – förenklad beredning justerades.


Anmäldes särskilda yttranden (s,v,mp).

 

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om livsmedelskontroll.
Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 5

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om skogspolitik.
Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 6

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om kemikaliekontroll.
Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) enligt 10 kap. 3§ RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

 

KOM(2008) 809 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

 

SEK(2008) 2931 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Sammanfattning av konsekvensanalysen.

 

KOM(2008) 810 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

 

SEK(2008) 2934 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Sammanfattning av konsekvensbedömningen.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

§ 9

Uppvaktningar

Utskottet beslutade att:

– ta emot uppvaktning av Svenska Equiterapeutförbundet vid utskottets sammanträde tisdagen den 10 februari 2009 kl. 11.00 med anledning av behandlingen av proposition 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

– ta emot uppvaktning av Sveriges Veterinärförbund vid utskottets sammanträde tisdagen den 10 februari 2009 kl. 11.30 med anledning av vaccinationen mot blåtunga m.m.

– ta emot uppvaktning av AstraZeneca AB vid utskottets sammanträde tisdagen den 17 februari 2009 kl. 11.00 med anledning av EU:s förslag till revidering av EU-direktiv 86/609/EC.

 

– ta emot uppvaktning av Sveriges mjölkbönder i april 2009 i samband med behandlingen av motioner om beteskravet för mjölkkor.

 

§ 10

Kommande rådsinformation m.m.
Anmäldes att Jordbruksrådet i februari är inställt varför informationen inför detsamma utgår.

 

Utskottet beslutade att

– ta emot information inför Jordbruksrådet i maj tisdagen den 19 maj 2009 kl. 11.00.
– ta emot information inför Jordbruksråd i juni, samt information angående avgående och inkommande ordförandeskap, onsdagen den 17 juni 2009 kl. 08.00.
– ta emot information inför Miljöråd i juni, samt information angående avgående och inkommande ordförandeskap, torsdagen den 18 juni 2009 kl. 08.00.
– ta emot information inför Jordbruksråd i juli prel. torsdagen den 9 juli 2009 under eftermiddagen.

 

§ 11

Miljömålsseminarium

Utskottet beslutade att i samarbete med Miljömålsrådet anordna ett seminarium för uppföljning av miljömålen torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 09.00-12.00.

§ 12

Ordförandekonferens

Anmäldes att miljö- och jordbruksutskottet den 27-28 september 2009 ansvarar för en ordförandekonferens inom ramen för det svenska ordförandeskapet.

 

§ 13

Inbjudan till konferens

Anmäldes en inbjudan att delta i IPU:s 120 session i Addis Abeba 5-10 april 2009 på bl.a. tema klimatförändringar och hållbar utveckling.

 

Utskottet beslutade att Wiwi-Anne Johansson (v) representerar miljö- och jordbruksutskottet.

 

§ 14

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

Utskottet beslutade att Irene Oskarsson (kd) ersätter Sven Gunnar Persson (kd) i miljö- och jordbruksutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor.

 

§ 15

Utländskt besök

Anmäldes inkommande talmansbesök från Tunisien den 10-13 februari 2009. Utskottet beslutade att ta emot delegationen för diskussioner kring miljö- och klimatfrågor onsdagen den 11 februari kl. 14.45.

Därvid representeras utskottet av Bengt-Anders Johansson (m), Aleksander Gabelic (s), Liza-Maria Norlin (kd) och Jacob Johnsson (v).

 

§ 16

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 februari 2009 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Eva Forsman

 

Justeras den 10 februari 2009

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:18

 

§ 1-16

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2009-01-29

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:18

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Kryssningsfartygs avloppsutsläpp i Östersjön / Gunnar Olsson, Asarum

1381-08/09

Nordiska rådets rekommendationer 2008

1382-08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-01-29

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:18

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 9 december 2008 - 26 januari 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 821

2008-12-09

2008-12-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Livsmedelspriser i europa
{SEK(2008) 2970}
{SEK(2008) 2971}
{SEK(2008) 2972}

KOM(2008) 811

2008-12-03

2008-12-11

2008-12-12

Miljö- och jordbruksutskottet

Grönbok Hantering av bioavfall i Europeiska unionen

{SEK(2008) 2936}

KOM(2008) 862

2008-12-15

2008-12-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala Kommittén samt regionkommittén Mot en enhetlig strategi för EU:s jordbruksforskningsagenda

KOM(2008) 870

2008-12-16

2008-12-17

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet om selektivitet vid trålfiske av torsk i Östersjön

KOM(2008) 864

2008-12-16

2008-12-17

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala Kommittén samt regionkommittén En halvtidsutvärdering av genomförandet av gemenskapens Handlingsplan för biologisk mångfald

KOM(2008) 809

 

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

SEK(2008) 2931

2008-12-03

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Sammanfattning av konsekvensanalysen
{SEC(2008) 2930}

KOM(2008) 810

2008-12-03

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

SEK(2008) 2934

 

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
Sammanfattning av den konsekvensbedömning

KOM(2008) 873

2008-12-19

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredjeland (kodifierad version)

KOM(2008) 875

2008-12-19

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Uppföljningsrapport till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen, KOM(2007) 414 slutlig
[SEK(2008)3069]

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 912

2009-01-08

2009-01-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90

KOM(2008) 899

2009-01-09

2009-01-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om växtskyddsmedel

KOM(2008) 902

2009-01-12

2009-01-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Årsrapport från kommissionen till Europaparlamenetet och rådet om medlemsstaternas ansträngningar under 2007 att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter

SEK(2009) 39

2009-01-15

2009-01-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) System för tidig varning nr 9-11/2008

KOM(2009) 6

2009-01-16

2009-01-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen årsrapport om genomförandet av europeiska fiskerifonden (2007)

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 12

22009-01-21

2009-01-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Ungern av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON 810) som uttrycker genen Bt cry1Ab, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

K(2008)8847

2008-12-18

2008-12-18

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens förordning (EG) nr …/2008 av den...om rättelse av förordning (EG) nr 983/2008 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2009 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

K(2008)8856

2008-12-19

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den […]om EGFJ:s tillägg till eller minskningar av månadsbetalningar för utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ för budgetåret 2008

K(2008)8864

2008-12-19

2008-12-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i november 2008

K(2009) 512

2009-01-23

2009-01-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i december 2008

2008/09:FPM61

2009-01-13

2009-01-13

2009-01-15

Miljö- och jordbruksutskottet

Direktiv för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Återrapport

2008-12-18

2009-01-09

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 18-19 december 2008

Återrapport

2008-12-11

2008-12-11

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Miljörådet den 4 december 2008

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.