Protokoll utskottssammanträde 2008/09:19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19

DATUM

Torsdagen den 19 februari 2009

TID

kl. 10.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

(Utskottet behandlade inledningsvis § 1 på dagordningen. Sammanträdet avbröts för information från SCB och återupptogs därefter med behandling av §§ 2–7.)

 

 

 

Information lämnades av tf. generaldirektören Mats Wadman, SCB, och chefen för SCB:s enhet för arbetskrafts- och arbetsmiljöundersökningar, Hassan Mirza, om arbetskraftsundersökningarna (AKU).

 

 

 

 

§ 1 Överläggning med regeringen och övrig EU-information från Arbetsmarknadsdepartementet

 

Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård åtföljd av kanslirådet Per Ewaldsson och departementssekreterarna Ann-Christine Gullesjö, Tomas Göransson och Maria Melin, samtliga från Arbetsmarknadsdepartementet, närvarade vid denna punkt.

 

a) Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen genom statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård om KOM(2008) 867 slutlig förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF).

 

Underlaget utgjordes av följande tidigare utsända dokument:

·         utskottskanslipromemoria, daterad den 17 februari 2009,

·         regeringens faktapromemoria, daterad den 30 januari 2009, 2008/09:FPM67,

·         dokumentet KOM(2008) 867 slutlig, daterat den 16 december 2008,

·         förslag till betänkande PE 418.381, Utskottet för sysselsättning och sociala frågor, EP, daterat den 3 februari 2009 och

·         Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgår i huvudsak av faktapromemorian, se bilaga 2. Statssekreteraren meddelade att av det aktuella förhandlingsläget att döma kommer frågan om medfinansiering att bli en nyckelfråga. En majoritet av medlemsstaterna stödjer Kommissionens förslag att höja EU:s medfinansieringsgrad till 75 %. Tillsammans med en grupp likasinnade länder verkar regeringen för att behålla den nivå som nu gäller, dvs. 50 %. Eftersom Rådet och Parlamentet inte kommit så långt i sina förhandlingar kommer ministrarna endast att informeras om förhandlingsläget vid EPSCO-rådets möte den 9 mars 2009.

 

Vid överläggningarna framkom synpunkter från utskottet angående bl.a.:

·         regeringens ställningstagande till övriga förslag om större förändringar i fondens regelverk,

·         regeringens linje avseende administrativa förändringar i EGF och Kommissionens interna arbete med fonden

·         kommande uppföljningar av användandet av fondens medel.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna ville till protokollet anmäla en gemensam avvikande mening, bilaga 3.

 

b) Övrig EU-information från Arbetsmarknadsdepartementet

 

Statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård informerade om det informella EPSCO-rådsmötet 22-24 januari 2009, om förslaget till sysselsättningsriktlinjer inför EPSCO-rådsmötet den 9 mars 2009, om regeringens inställning till Kommissionens dokument om ny kompetens för nya arbetstillfällen (KOM(2008) 868), om förhandlingarna om mammaledighetsdirektivet, om arbetet med att få till stånd en ändring av arbetstidsdirektivet och om förhandlingarna rörande förändringar i regelverket för Europeiska socialfonden.

 

 

 

        

§ 2 Kanslimeddelanden

 

Påmindes om den med utbildningsutskottet gemensamma hearingen om kunskapssamhället den 21 april 2009.

 

 

 

 

§ 3 Avrapporteringar

 

Maria Stenberg rapporterade från sitt deltagande i ett interparlamentariskt möte i Bryssel den 16-17 februari 2009 på temat ”En ny giv för ekonomisk återhämtning i Europa?” med ledamöter från Europaparlamentet och de nationella parlamenten.


 

 

 

 

§ 4 Justering av protokoll

 

Inget protokoll fanns att justera.

 

 

 

 

§ 5 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

 

§ 6 Övrigt

 

Det förekom ingenting under denna punkt.

 

 

 

 

§ 7 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 februari 2009 kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

 

 

 

Lars Davidsson

JUSTERAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

2               Regeringens faktapromemoria 2008/09:FPM67.

3               Gemensam avvikande mening av företrädare för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna anmäld vid överläggning med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen genom statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård om KOM(2008) 867 slutlig förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:19

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

Info

§§

1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

 

 

 

 

Bilaga 2 till prot. 2008/09:19 av den 19 februari 2009

Regeringskansliet

Faktapromemoria  2008/09:FPM67

 

Revidering av förordningen om Globaliseringsfonden

2008/09:FPM67

Arbetsmarknadsdepartementet

2009-01-30

Dokumentbeteckning

KOM(2008) 867 slutlig

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

 

 

Sammanfattning

 

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och det låga resursutnyttjandet av globaliserings­fonden under dess första år, antog EU kommissionen den 16 december 2008 ett förslag till revidering (KOM 2008, 867) av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad EGF). Syftet med förslaget är att underlätta för medlemsstaterna att kunna söka medel ur fonden.

Enligt förslaget ska fonden inte bara kunna ge stöd åt arbetstagare som sagts upp till följd av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren, utan också tillfälligt kunna ge stöd åt dem som sagts upp till följd av den finansiella och ekonomiska krisen. Kommissionen föreslår också att minska det antal uppsägningar som utlöser stödberättigande. Utöver detta föreslås också en utökning EU:s medfinansieringsgrad och en förlängning av genomförandeperioden för EGF-finansierade åtgärder. En rad andra förslag till revideringar finns också med.

Regeringen delar kommissionens bedömning att fondens genomförande kan förbättras men anser inte att långtgående förordningsändringar är rätt väg att gå. Regeringen är därför negativt inställd till kommissionens förslag till reviderad EGF-förordning.

 

 

Förslaget

Ärendets bakgrund

 

Europeiska rådet beslutade i december 2005 att upprätta en anpassningsfond för globaliseringens effekter. Upprättandet var en eftergift till kommissionen i uppgörelsen om den fleråriga budgetramen 2007-2013. Syftet med fonden var enligt toppmötets slutsatser: ”att ge ytterligare stöd till arbetstagare som friställts till följd av större strukturella förändringar i de globala handelsmönstren, att bistå dem vid omskolning och arbetssökande.”  I december 2006 antogs fonden av Europaparlamentet och rådet. Fonden trädde i kraft den 1 januari 2007.

Den 2 juli 2008 antog kommissionen, i enlighet med förordningen, en årsrapport för 2007 om fonden (KOM(2008) 421 slutlig). I rapporten noterades att endast 3,7 procent av fondens avsatta 500 miljoner euro hade utnyttjats under dess första år. Globaliseringsfondens låga utnyttjandegrad gjorde att kommissionen föreslog en revidering av EGF-förordningen, innan offentliggörandet av den efterföljande årsrapporten.

I den ekonomiska återhämtningsplan för Europa (KOM(2008) 800 slutlig) som kommissionen presenterade den 26 november 2008 betonades den kommande översynen av  globaliseringsfonden som en viktig åtgärd i Europas hantering av det rådande ekonomiska läget. Den 16 december 2008 presenterade kommissionen sitt förslag till reviderad EGF-förordning.

 

Förslagets innehåll

 

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och det låga resursutnyttjandet under globaliserings­fondens första år, syftar de föreslagna ändringarna till att justera fondens utformning så att den på ett mer effektivt sätt ska kunna stödja arbetstagare som sagts upp till följd av globaliseringen. Fonden ska utöver detta även tillfälligt kunna ge stöd åt arbetstagare som sagts upp till följd av den finansiella och ekonomiska krisen.

Kommissionen föreslår i artikel 1 en tillfällig (t.o.m. 31 dec 2010) utvidgning av EGF:s interventionsområde till att även gälla uppsägningar till följd av den finansiella och ekonomiska krisen.

De föreslagna ändringarna i artikel 2 minskar antalet uppsägningar som utlöser stödberättigande från 1 000 till 500. Detta gör det lättare att identifiera ansökningar som lämnas in i enlighet med interventionskriterierna i artikel 2 c och introducerar en definition som avser att förtydliga de relevanta händelser som leder till uppsägningar.

I syfte att säkerställa en icke-diskriminerande behandling av uppsagda arbetstagare vars uppsägningar ägde rum före eller efter den 4-månaders referensperiod som anges i artikel 2, föreslår kommissionen en ändring av artikel 5.2. Uppsagda arbetstagare, där det är relevant, kan i och med detta inkluderas i EGF-finansierade stödåtgärder.

De föreslagna ändringarna av artikel 8 förtydligar hur det belopp som är tillgängligt för tekniskt stöd ska beräknas och de verksamheter som kan finansieras i enlighet med artikel 13.

I artikel 10 föreslår kommissionen en höjning av stödnivån, dvs. EU:s medfinansieringsgrad, från 50 till 75 procent.

Den föreslagna ändringen i artikel 13 förlänger genomförandeperioden för en EGF-finansierad åtgärd från 12 till 24 månader. Detta innebär att stödberättigade personer får stöd under en längre period än tidigare.

Kommissionen föreslår också att en översynsklausul introduceras i artikel 20 i syfte att möjliggöra en granskning av den reviderade förordningen på basis av halvtidsutvärderingen.

Förslaget innebär ingen förändring av budgetramen på 500 miljoner euro. Däremot anger kommissionen, det som också tillkännagavs i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, att den kommer att granska de budgetmedel som är tillgängliga för EGF mot bakgrund av genomförandet av de ändrade reglerna.

Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

-

Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

 

Förslaget till en reviderad förordning medför inte någon förändring av det budgetära ramverk som fastställts i artikel 28 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen per den 17 maj 2006.

De budgetära konsekvenserna inom budgetramen är dock beroende av antalet ansökningar vilka i sin tur beror på kriteriernas utformning. Om fonden under ett år utnyttjas upp till det angivna taket på 500 miljoner euro kan den svenska statsbudgeten komma att belastas med cirka 140 miljoner kronor.

 

I kommissionens motivering till revideringen av fonden bedöms konsekvenserna av de föreslagna ändringarna som  positiva för fonden, i den bemärkelsen att den bättre kommer att kunna uppfylla det fastställda målet om solidaritet med berörda uppsagda arbetstagare.   

Ståndpunkter

Preliminär svensk ståndpunkt

 

Regeringen delar kommissionens bedömning om att fondens genomförande kan förbättras. Regeringen anser däremot inte att långtgående förordningsändringar är rätt väg att gå. Den tid som fonden varit i bruk är enligt regeringen för kort för att några långtgående slutsatser om huruvida EGF-förordningens mål uppfyllts ska kunna dras.

Regeringen ställer sig därför negativ till kommissionens förslag till reviderad förordning. Denna negativa inställning bygger på regeringens övergripande uppfattning att fonden inte bör förlängas i nästa finansiella perspektiv.

Huvudansvaret för att vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att hantera omställning ska ligga hos de enskilda medlemsstaterna. EU:s roll bör endast vara stödjande och kompletterande.

Vad gäller de konkreta ändringsförslagen motsätter sig regeringen de expansiva förslag som syftar till att; tillfälligt utvidga fondens tillämpningsområde, sänka tröskelvärdet, förlänga ersättningsperioden och utöka EU:s medfinansieringsgrad. Sammantaget riskerar dessa förslag att leda till att medlemsstaternas incitament att hantera omställning på ett genomtänkt sätt minskar. Det föreslagna reviderade regelverket riskerar också att öka utnyttjandet av fondens medel vilket på sikt riskerar att leda till krav på en översyn av budgetramen.

Regeringen välkomnar dock ändringsförslag som syftar till att förtydliga förordningens skrivningar och effektivisera administrationen kring fonden. Regeringen välkomnar också kommissionens redan påbörjade arbete med att effektivisera den interna hantering av fonden.

Medlemsstaternas ståndpunkter

-

Institutionernas ståndpunkter

-

Remissinstansernas ståndpunkter

-

Förslagets förutsättningar

Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen anger artikel 159 som rättslig grund för förordningen. Artikel 159 (3) ger rådet möjlighet att vidta åtgärder, i enlighet med förfarandet under artikel 251 och efter att ha konsulterat Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén, om specifika åtgärder visats sig nödvändiga utanför strukturfonderna och utan nackdel för åtgärder beslutade inom ramverken för andra gemenskapsstöd.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig i den utsträckning som förslaget inte avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Enligt kommissionens bedömning kan inte medlemsstaterna i tillräcklig utsträckning själva uppnå målen för förslaget, då de endast kan uppnås genom en ändring av den nuvarande förordningen. Förslaget är därför förenligt med subsidiaritetsprincipen, enligt kommissionen.

I enlighet med proportionalitetsprincipen är, enligt kommissionen, de ändringar som föreslås av förordning (EG) nr 1927/2006 begränsade till dem som är nödvändiga för att göra EGF bättre anpassad till att bistå arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av ändringar i den globala ekonomin med att få ett arbete igen. Den medför inte heller någon ytterligare administrativ börda på medlemsstaterna jämfört med den befintliga EGF-förordningen.

Övrigt

Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget till reviderad förordning kommer att behandlas i Europaparlamentet och rådet under 2009. Kommissionens önskar att förslaget kan antas innan Europaparlamentets nuvarande mandatperiod löper ut. Ett första rådsarbetsgruppsmöte hölls den 13 januari 2009. Det andra mötet hölls den 28 januari 2009. Det tjeckiska ordförandeskapet siktar på att  nå en överenskommelse i första läsningen vid EPSCO-rådets möte i mars i år. Europaparlamentet utsåg  rapportör i frågan den 14 januari 2009.

Fackuttryck/termer

-

Bilaga 3 till protokoll 2008/09:19 den 19 februari 2009

 

Avvikande mening (s+v+mp) vid överläggning med regeringen om globaliseringsfonden

 

Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har tidigare motsatt oss instiftandet av en europeisk Globaliseringsfond, och vår principiella hållning ligger fast. Budgetrestriktiviteten inom EU är en viktig fråga för oss och vi vill inte att fonden utvidgas ekonomiskt. Icke desto mindre bör vi använda de redan avsatta medlen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Europa är nu inne i en djup global kris och fonden bör utnyttjas till det den är avsedd för: ett engångsbaserat, tidsbegränsat stöd riktat till uppsagda arbetstagare. Jobbkrisen slår mot företag av alla storlekar i snart sagt alla branscher. Fondens tillämpningsområde bör göras mer flexibelt så att fler arbetstagare får möjlighet till stöd, även om vi har en viss skepsis mot den ökande andelen EU-finansiering. Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ställer oss därför i huvudsak bakom kommissionens förslag till ändringar.

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 till protokoll 2008/09:19 den 19 februari 2009

 

Avvikande mening (s+v+mp) vid överläggning med regeringen om globaliseringsfonden

 

Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har tidigare motsatt oss instiftandet av en europeisk Globaliseringsfond, och vår principiella hållning ligger fast. Budgetrestriktiviteten inom EU är en viktig fråga för oss och vi vill inte att fonden utvidgas ekonomiskt. Icke desto mindre bör vi använda de redan avsatta medlen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Europa är nu inne i en djup global kris och fonden bör utnyttjas till det den är avsedd för: ett engångsbaserat, tidsbegränsat stöd riktat till uppsagda arbetstagare. Jobbkrisen slår mot företag av alla storlekar i snart sagt alla branscher. Fondens tillämpningsområde bör göras mer flexibelt så att fler arbetstagare får möjlighet till stöd, även om vi har en viss skepsis mot den ökande andelen EU-finansiering. Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister ställer oss därför i huvudsak bakom kommissionens förslag till ändringar.

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.