Protokoll utskottssammanträde 2008/09:1

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1

DATUM

Onsdagen den 17 september 2008

TID

9.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

           

§ 1 Val av vice ordförande

 

Beslut fattades att välja Berit Högman till vice ordförande i

utskottet.

 

§ 2 Kanslimeddelanden

 

Johan Lantto och Katharina Tollin presenterades som nya medarbetare på kansliet under hösten.

 

Information lämnades om att presidiet planerar en utskotts- utfrågning om arbetsplatsolyckor den 14 oktober. Förslag lämnades om att representanter från fackföreningsrörelsen, Försvarsmakten, bygg-, skogs- och jordbrukssektorerna samt sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt ska bjudas in till utfrågningen.

 

Beslut fattades om bandupptagning av överläggningarna med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni under §§ 4 och 5 som vägledning vid protokollföringen. Inspelningen kommer att raderas efter det att protokollet justerats.

 

Utskottet gav den vid sammanträdet tjänstgörande ordföranden i uppdrag att justera protokollet under §§ 4 och 5. 

 

§ 3 EU-frågor, systemet med subsidiaritetskontroll

 

Frågan om subsidiaritetskontroll och utskottets eventuella deltagande i COSAC:s försöksverksamhet om detsamma föredrogs.

 

 

§ 4 Information och överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

 

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin åtföljd av politiskt sakkunniga Karolin Johansson, kanslirådet Per Ewaldsson och departementssekreterarna Moa Lagercrantz och Tomas Göransson närvarade under denna punkt.

 

a) Information om allmänna EU-frågor

Information lämnades om följande frågor:

 

·         Revideringen av arbetstids- och bemanningsdirektiven

·         Expertgruppen med anledning av bl.a. Laval-domen

·         Flexicurityfrågans fortsatta behandling inom EU

·         Globaliseringsfonden

 

b) Överläggning om kommissionens meddelande om en förnyad social agenda

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om en förnyad social agenda (kommissionens meddelande om en förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa, KOM[2008] 412 slutlig).

 

Underlaget utgjordes av den tidigare översända faktapromemorian, daterad den 11 september 2008, 2007/08:FPM141, kommissionens meddelande KOM(2008) 412 slutlig och tillhörande sammanfattning av konsekvensanalys SEK(2008) 2157.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgår i huvudsak av faktapromemorian. Vid överläggningen lade Sven Otto Littorin till att regeringen för närvarande analyserar flera av de förslag som lagts fram inom ramen för en förnyad social agenda. Regeringen kommer särskilt att analysera förslagens effekter på den administrativa bördan för företag.

 

Vid överläggningen framkom den allmänna synpunkten att regeringens förslag till ståndpunkter är alltför vaga för att ta ställning till. Ett ställningstagande kräver, enligt denna uppfattning, en precisering av hur målsättningarna ska uppnås.  Vidare framkom synpunkter från ledamöter i utskottet om att Sverige i samband med översynen bör verka för att följande frågor beaktas: betydelsen av unga människors ohälsa, vikten av en god arbetsmiljö och barnomsorgens betydelse för arbetskraftsutbudet. Vidare framkom uppfattningen att Sverige bör verka för att klargöra hur kommissionen avser att reformera den öppna samordningsmetoden och hur arbetet med agendan ska finansieras.

 

Sven Otto Littorin uttryckte att han utgick från att kommissionen med en fördjupning av den öppna samordningsmetoden avser mer av informationsutbyte och utbyte av ”best practise” mellan länderna. Han uttryckte även att regeringen ansluter sig till denna målsättning och att regeringens grundinställning är att ytterligare lagstiftning, allmänt sett, inte är önskvärd.

 

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt som den nu redovisats.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna ville till protokollet anmäla avvikande mening, bilaga 2.

 

c) Överläggning om kommissionens förslag om direktiv om inrättande av ett europeiskt företagsråd   

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin om förslaget till direktiv om inrättande av ett europeiskt företagsråd (förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förförande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, KOM[2008] 419 slutlig).

 

Underlaget utgjordes av den tidigare översända faktapromemorian, daterad den 1 september 2008, 2007/08:FPM137, förslaget till direktiv om inrättande av ett europeiskt företagsråd m.m. KOM(2008) 419, tillhörande sammanfattning av konsekvensanalys SEK(2008) 2167, gemensamt yttrande från Businesseurope och ETUC, dnr RD2007/08:3717, synpunkter från Svenskt Näringsliv, dnr RD2007/08:3718, och ett gemensamt yttrande från TCO, LO och Saco, dnr RD2007/08:3719.

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgår i huvudsak av faktapromemorian. Vid överläggningen lade Sven Otto Littorin till att regeringen anser att det, som ett komplement till de nuvarande nationella reglerna, är viktigt med ändamålsenliga regler för information och samråd i gränsöverskridande företag. Om de nuvarande reglerna brister i de avseenden som kommissionen anger menar regeringen att det finns anledning att se över dem. Men regelverket om gränsöverskridande information och samråd får inte leda till onödigt utdragna beslutsprocesser. Bestämmelserna ska vara utformade så att de nationella systemen i Sverige om information och samråd som är reglerade i MBL och i kollektivavtal fullt ut kan fortsätta att gälla. Regeringen anser vidare att delar av kommissionens förslag förmodligen kan förbättras något, särskilt samordning av information och samråd på gränsöverskridande och nationell nivå. En viktig omständighet som har tillkommit är att arbetsmarknadens parter på europanivå har lämnat ett gemensamt yttrande om de ändringar som de vill se i kommissionens förslag. Regeringen menar att det parterna gemensamt har kommit fram till är en mycket viktig utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna. Det regeringen måste överväga är om EU-parternas förslag om ganska hårda bestämmelser i direktivtext om tidpunkter och former för information och samråd kan stå i konflikt med vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden där parterna själva i stor utsträckning kan komma överens om sådana frågor. 

 

Vid överläggningarna framkom synpunkter från ledamöter i utskottet om att det i grunden är bra att man stärker arbetstagarnas inflytande i de gränsöverskridande företagen och att det gemensamma yttrandet från TCO, LO och Saco bör uppmärksammas.

 

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt som den nu redovisats.

  

Företrädarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna ville till protokollet anmäla avvikande mening, bilaga 3.

 

§ 5 Överläggning om kommissionens förslag om direktiv om genomförande av principen om likabehandling i vissa avseenden

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning med integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion m.m. (förslag till rådets direktiv om genom förande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning KOM[2008] 419 slutlig). Direktivets beteckning ska rätteligen vara KOM(2008) 426 slutlig. Rättelse den 24 september 2008. /Elise-Marie Donovan.

 

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni åtföljd av politiskt sakkunnige Lennart Rohdin, departementsrådet Charlotta Wickman, ämnessakkunniga Gudrun Persson Härneskog och departementssekreterarna Christina Hammarstedt och Anna Schölin närvarade under denna punkt.

 

Underlaget utgjordes av tidigare översänd promemoria daterad den 12 september 2008, dnr RD2007/08:3716, faktapromemoria, daterad den 11 augusti 2008, 2007/08:FPM127, kommissionens meddelande KOM(2008) 420 slutlig, förslag till Rådets direktiv KOM(2008) 426 slutlig och tillhörande sammanfattning av konsekvensanalys SEK(2008) 2181.

 

Nyamko Sabuni hänvisade till regeringens förslag till svensk ståndpunkt enligt faktapromemorian samt till kompletterande information i promemorian, dnr RD2007/08:3716.

 

Vid överläggningarna framkom synpunkter från ledamöter i utskottet angående direktivets inverkan på möjligheten att använda aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering vad gäller samtliga diskrimineringsgrunder, på det sätt som tidigare haft stöd i jämställdhetslagen.

 

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt som den nu redovisats.

 

 

 

§ 6 Försök med subsidiaritetsprövning betr. KOM(2008) 426

 

Beslut fattades om att utskottet ska delta i försöksverksamheten, att ge presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut och att utgångspunkten är att beslut i subsidiaritetsfrågan bör kunna fattas per capsulam via mejl. 

 

 

 

§ 7 Avrapporteringar

Ordföranden rapporterade från en jämställdhetskonferens som ägde rum i Paris den 2–3 juli 2008. Konferensen var en del av Frankrikes mötes- och konferensprogram under tiden som ordförandeland i EU.

 

Utskottet beslutade att föreslå att en jämställdhetskonferens anordnas i utskottets regi under Sveriges ordförandeskap hösten 2009.

 

 

 

§ 8 Justering av protokoll

Inget protokoll fanns att justera.

 

 

 

 

§ 9 Inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr RD3554-2007/08 och RD3575-2007/08.

 

 

 

 

 

§ 10 Övrigt

Det informerades om att Saco den 26 november 2008 kommer att hålla ett möte om organisationens syn på den svenska modellen och att utskottets ledamöter kommer att bjudas in till detta möte.

 


 

 

 

 

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 oktober preliminärt kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Elise-Marie Donovan

JUSTERAT (§§ 1-3 –

6-11)

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

2               Avvikande mening s+mp avseende § 4b

3               Avvikande mening s+mp avseende § 4c

4                

 

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:1

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1–4

§

5

§§

6–11

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

                                                                        Bilaga 2

 

 

Avvikande mening av företrädarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna

 

Angående en förnyad social agenda

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställer sig positiva till att ett reviderat handlingsprogram, den sociala agendan, sätter fokus på en del av de stora problem som Europa brottas med. Den sociala agendan och regeringens förslag till svenska ståndpunkter är dock så allmänt hållna att det är svårt att ta ställning till dem utan att det sker en precisering av hur målsättningarna i handlingsprogrammet ska uppnås enligt regeringens ståndpunkt. Vi vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram följande.

 

Regeringen har dragit ned resurserna till Arbetsmiljöverket så att den viktiga inspektionsverksamheten inte längre kan utföra sitt uppdrag på ett godtagbart sätt. Vidare har regeringen föreslagit att kraven på att ta fram jämställdhetsplaner och genomföra lönekartläggningar ska luckras upp och dessutom genomfört en försvagning av anställningsskyddet, vilket öppnar upp för fler otrygga visstidsanställningar. Anslagen till arbetslivsforskning och utbildningsinsatser har kraftigt dragits ned. Utbildning riktad till arbetslösa har skurits ned med 70 %. Regeringens åtstramningar av arbetslöshetsförsäkringen och de sociala trygghetssystemen har lett till att många människor ställts utan ett ekonomiskt skyddsnät på vägen mellan två jobb. 500 000 personer har trängts ut ur a-kassan och den fackliga organisationsgraden har sjunkit. Regeringens politik riskerar att underminera vår arbetsmarknadsmodell med starka parter på arbetsmarknaden, vilket leder till att förmågan till omställning och förnyelse i arbetslivet försvagas. Med tanke på dessa försämringar som regeringen genomfört på det nationella planet är det skäligt att ifrågasätta regeringens avsikter vad gäller målet för arbetet med en förnyad social agenda.

 

Vi vill även poängtera att EU endast har och ska ha begränsade befogenheter och ett begränsat ansvar på det sociala området. Socialpolitiska åtgärder är i första hand medlemsstaternas ansvar och måste genomföras nära medborgarna på nationell, regional och lokal nivå. Mot denna bakgrund bör regeringen agera för att det klargörs vad EU-kommissionen avser med att skärpa den öppna samordningsmetoden. Exakt vad som menas med detta är lite oklart. Vi anser att regeringen tydligt och klart ska agera för att den öppna samordningsmetoden inte omformuleras till att bli en metod för att överta behörighet från medlemsstaterna.

 

Mot bakgrund av det vi nu har framfört och den av regeringen i praktiken förda politiken kan vi inte ställa oss bakom regeringens ståndpunkter.

 

                                                                        Bilaga 3

 

Avvikande mening av företrädarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna 

 

Angående europeiskt företagsråd

 

Starka parter på arbetsmarknaden är grundpelaren i vår arbetsmarknadsmodell. På ett framgångsrikt sätt har modellen lyckats att förena trygghet och förändringsbenägenhet, vilket varit till gagn för hela vårt samhälle. Ett nav här är en stark fackföreningsrörelse som har inflytande över globaliseringsprocessen då den värnar sina medlemmars intressen. En sådan fackföreningsrörelse är förändringsbenägen och utvecklingsorienterad, till skillnad från en försvagad sådan som inte har samma anledning att fästa uppmärksamhet vid hela samhället då den värnar sina medlemmars intressen.

 

Regeringens officiella linje är att den värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, men den förda politiken pekar i motsatt riktning, vilket vi utvecklar i vår avvikande mening med anledning av överläggningen om en förnyad social agenda. Vad gäller haneringen av förslaget till ett nytt direktiv om europeiska företagsråd vill vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, därför säkerställa att regeringen agerar så att löntagarorganisationerna får ett verkligt inflytande på beslut i ett stort antal ärenden. Vår arbetsmarknadsmodell med starka fackliga organisationer, medbestämmande/styrelserepresentation och civilrättsliga kollektivavtal som det viktigaste regleringsinstrumentet måste respekteras fullt ut. 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.