Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20

DATUM

Tisdagen den 24 februari 2009

TID

Kl. 11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

Information lämnades av

statssekreteraren Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, om ett möte den 11 februari mellan statssekreterargruppen och de regionala varselsamordnarna, varvid en PM gavs in (bilaga 2), och

 

förbundsordföranden Cecilia Fahlberg och chefsekonomen Daniel Lind, Unionen, om organisationens syn på arbetsmarknadsläget och behovet av insatser med anledning av varslen m.m.

 

§ 1

Kanslimeddelanden

-          Påmindes som ytterligare dagordningspunkt i enlighet med utsänt tillägg till kallelsen.

-          Påmindes om möte med EP:s sysselsättningsutskott torsdagen den 5 mars; kansliet ska inhämta och vidarebefordra information om deltagandet från andra utskott.

-          En ny arbetsplan, version 6, delades ut.

-          Ordföranden väckte frågan om tänkbara ämnen för information i samband med sammanträden under våren. Förslag framfördes om möten med 1) parterna på det kommunala och landstingskommunala området, 2) Trygghetsrådet och Trygghetsfonden, 3) forskare om arbetslöshetens långsiktiga konsekvenser och hälsoeffekter, 4) företag som trots lågkonjunkturen expanderar och anställer; hur kan de förmås att anställa fler?, 5) parterna i byggbranschen, 6) Ungdomsstyrelsen om ungdomsarbetslösheten och Unga utanför och 7) information med anknytning till situationen i Rosengård. Önskemål framfördes om att ha möten med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarsidan samtidigt närvarande.

 

 

§ 2

EU-information från kansliet

Inget fanns att meddela från kansliet.

 

Ulf Holm väckte en fråga om behandlingen av ett ärende vid sammanträdet i EU-nämnden den 20 februari och dess koppling till den överläggning som hölls i utskottet den 19 februari. Det uppdrogs åt kansliet att utreda saken.

 

 

§ 3

Mottagande av motion från annat utskott

Utskottet beslutade att från justitieutskottet motta motion 2008/09:Ju278.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§ 4

Avrapporteringar

Désirée Pethrus Engström tackade för uppvaktningen förra veckan.

 

Lennart Levi påminde om ett seminarium Bättre jobb, bättre hälsa, bättre produktivitet torsdagen den 26 februari, kl. 14.45 i L4-17.

 

 

§ 5

Justering av protokoll

Protokoll 2008/09:18 och 19 justerades.

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes en skrivelse från Föreningen Sveriges Överförmyndare, diarienummer 2008/09:1688.

 

 

§ 7

Övrigt

Ordföranden anmälde en propå från Europarådet om nomineringar till rådets jämställdhetspris; en folder för ändamålet fanns tillgänglig.

 

Luciano Astudillo framställde önskemål om en sammanställning av tillgängliga rapporter från de regionala varselsamordnarna. Det uppdrogs åt kansliet att ombesörja detta.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars; tisdagen den 10 mars är utskottet inbjudet till Riksrevisionen.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Gunilla Upmark

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

2               PM Näringsdepartementet

 

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:20

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

Info

§§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

 

 

Promemoria

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:20

 

 

2009-02-23

 

 

 

Näringsdepartementet

 

Regional tillväxt

Anna Olofsson

Telefon 08-4051323

 


Möte med regionala samordnare 11 februari 2009

 

Mötet med de regionala samordnarna den 11 februari var det fjärde mötet mellan statssekreterargruppen och de regionala samordnarna med  anledning av varselarbetet. Inför mötet hade de regionala samordnarna rapporterat till Regeringskansliet om varselsituationen i länet, hur arbetet går samt resultat av arbetet hittills.

 

På mötet deltog representanter för samtliga län. Den 12 februari utsågs samordnare i Uppsala och Halland och därmed har Regeringen utsett samordnare i samtliga 21 län, 37 personer.

 

Syftet med samordnarmötet den 11 februari var framförallt att informera om de åtgärder regeringen hittills vidtagit med anledning av varselsamordnarnas förslag.

Regeringens åtgärder med anledning av samordnarnas förslag 

De förslag som de regionala varselsamordnarna rapporterade till regeringen den 5 dec har sammanställts och behandlats inom berörda departement. Drygt 140 förslag inkom i samband med rapporteringen, inom områden som Arbetsmarknad, Utbildning, Infrastruktur, Näringslivsutveckling och Finansiella marknader. Ungefär en tredjedel av förslagen har Regeringen hittills genomfört, en tredje del behandlas vidare och en tredje del är förslag som inte är regeringens ansvar eller inte bedöms vara aktuella i den här situationen.

 

Exempel på förslag som genomförts inom respektive område:

Arbetsmarknad

I propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) som regeringen beslutade om den 19 januari föreslås att ytterligare resurser ska tillföras Arbetsförmedlingen. Med de tillförda resurserna ska Arbetsförmedlingen upphandla tjänster i syfte att förstärka matchningsverksamheten och ge tidigt individanpassat stöd till personer som förlorar arbetet. Även volymerna för olika typer av praktikplatser har ökats avsevärt. För att ytterligare öka möjligheterna för långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden har regeringen ökat kompensationen till de arbetsgivare som anställer någon på ett så kallat nystartsjobb.

Vuxenutbildning

I propositionen, Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97), som regeringen beslutade om den 19 januari 2009 föreslås ytterligare platser inom yrkesvux och eftergymnasial yrkesutbildning inom yrkeshögskolan och den kvalificerade yrkesutbildningen. Totalt innebär detta, tillsammans med de förslag som lämnades i budgetpropositionen för 2009, en förstärkning på yrkesutbildningsområdet vid sidan av högskolan med 6 876 platser för 2009, 11 199 för 2010 och 10 198 platser för 2011.

 

För att stimulera fler arbetslösa som är över 25 år att söka en utbildning inom yrkesvux har regeringen i propositionen Åtgärder för jobb och omställning lämnat förslag som innebär en tillfälligt utökad möjlighet för arbetslösa att få studiemedel med den högre bidragsnivån under 2009 och 2010. Det högre bidraget motsvarar 80 procent av studiemedlets totalbelopp.

 

Universitet och högskolor

Den senaste tidens varsel innebär att efterfrågan på högskoleutbildning troligen kommer att öka. På de allra flesta håll i landet finns tomma utbildningsplatser, men i några områden är alla platser besatta. Regeringen har därför beslutat göra en omfördelning av högskoleplatser.

Omfördelningen innebär att regeringen tar tomma platser från universitet och högskolor som inte når upp till sin beräknade utbildningsvolym för 2009 och flyttar till sex lärosäten som fyller sina platser. Totalt handlar det om 1240 platser.

Så här fördelas de utökade platserna per lärosäte:

        Göteborgs universitet, 200

        Blekinge tekniska Högskola, 240

        Högskolan i Borås, 200

        Högskolan i Halmstad, 200

        Chalmers tekniska högskola, 200

        Högskolan i Jönköping, 200

 

Infrastruktur

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2009 en särskild närtidssatsning på 7,6 miljarder kronor för prioriterade investeringar 2009–2010.   Med närtidssatsningen säkerställs att angelägna projekt kan genomföras i ett snabbare, mer rationellt tempo och att prioriterade projekt kan tidigareläggas i hela landet. Regeringen föreslog vidare i prop 2008/09:97 att ytterligare 1 miljard kronor ska läggas på drift och underhåll av vägar och järnvägar 2009-2011. Förstärkta satsningar på underhåll är insatser som kan ge jobb på relativt kort sikt. De är därtill viktiga tillskott för ökad tillgänglighet i transportsystemet. De investeringar som föreslagits av samordnarna kommer att prövas i den nu pågående åtgärdsplaneringen för 2010–2021.

Näringsliv

Förstärkt utlåning från Almi till nya små och medelstora företag

Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden har regering och riksdag i november 2008 beslutat om ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor till Almi företagspartner. Tillskottet ska förstärka utlåningen till nya, små och medelstora företag. Almi ges möjlighet att ta en större andel av lånet när krediter ges tillsammans med banker. Åtgärden ger ökade möjligheter för företag att erhålla lån från Almi i en tid när finansoron gjort det svårare att finansiera via andra långivare på den privata marknaden.

Fördubblat maxbelopp för mikrolån till små- och nyföretagare

Almi kan från och med mars bevilja lån till små och nya företag till ett maximalt belopp av 250 000 kronor utan krav på medfinansiering. Lånet efterfrågas särskilt bland kvinnor, invandrare och unga. Åtgärden ger nya och mindre företag ökade möjligheter att erhålla små lån  med begränsad säkerhet, lån som bankerna ofta bedömer som för kostsamma att hantera.

Förstärkt exportfinansiering

Mot bakgrund av situationen på kreditmarknaden har regering och riksdag beslutat om ett kapitaltillskott på 3 miljarder till AB Svensk Exportkredit (SEK) samt att överföra statens aktier i Venantius AB till SEK. Regeringen har också föreslagit att riksdagen beviljar SEK en låneram på högst 100 miljarder kronor, beviljar SEK kreditgaranti för upplåning och höjer ramen för Exportkreditnämndens (EKN) exportkreditgarantier från 200 miljarder till 350 miljarder kronor. Insatserna stärker på ett påtagligt sätt SEK:s och EKN:s möjligheter att svara upp mot de svenska företagens ökade behov av exportfinansiering.

Insatser för fordonsindustrin

För att skapa förutsättningar för en framgångsrik svensk fordonsindustri också i framtiden och möjliggöra en snabbare utveckling av grön teknik har regeringen presenterat en satsning på stärkta insatser för fordonsindustrin. Insatserna omfattar ett FoU-bolag som tillförs 3 miljarder kronor i kapital, statliga kreditgarantier på upp till 20 miljarder kronor för lån i Europeiska Investeringsbanken för omställning till grön produktion samt undsättningslån för företag i ekonomiska svårigheter på upp till 5 miljarder kronor.

Finansiella marknader

Vad avser läget på den finansiella marknaden så har ett stort antal åtgärder vidtagits under hösten 2008. Regeringen har beslutat om ett garantiprogram hos Riksgälden som ska säkerställa bankernas och bostadsinstitutens medelfristiga upplåning och sänka lånekostnaderna för hushåll och företag. Regeringen gav också Riksgälden ett brett bemyndigande att ingripa om enskilda institut hamnar i allvarligare finansiella problem med stöd i den nya lagen om statligt stöd till kreditinstitut.

Samverkan och arbetssätt

I de flesta län beskrivs samverkan mellan berörda aktörer som väl fungerande. Samordnarna uppger att engagemanget och uppslutningen är stor kring genomförda aktiviteter och åtgärder och många vittnar om att arbetet präglas av optimism och framtidstro.

 

Arbetet organiseras i regel med utgångspunkt i de partnerskap och samverkansgrupper som finns etablerade inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. I flera län har arbetet organiserats genom bildandet av mindre ’ledningsgrupper’ ( Lilla partnerskapet/lilla mobiliseringsgruppen/ledningsgrupp) i kombination med bredare samlingar med ett större antal aktörer. De åtgärder och planer som identifieras och genomförs inom varselarbetet bygger i stor utsträckning på de regionala strategier och program som sedan tidigare tagits fram i breda partnerskap och därmed är förankrade i länen. Något som i många län har underlättat arbetet.

 

I Västerbottens kommuner finns samrådsgrupper där föreningslivet och kyrkan i vissa fall deltar för att lindra effekterna vid arbetslöshet. 

Flera samordnare använder sig av webplatser för att förmedla information om arbetet. En omfattande dialog med kommuner och ett stort antal företag genomförs regelbundet. Inventeringar av behov i företag och särskilda branscher genomförs samt analyser av situationen i länet ibland i samarbete med Arbetsförmedlingen. I Östergötland har de inhämtat allmänhetens förslag genom ett upprop i media.

 

En viktig del i samordnarnas arbete är kontakterna med medborgare och företag samt kommunerna för att skaffa sig en bild av hur situationen och behoven ser ut i länet. Därtill kommer ett stort behov av kontakter med de lokala, regionala och nationella aktörer vars verksamheter kan bidra till att möta i första hand företagens och medborgarnas behov. De är exempelvis, fackliga organisationer, Nutek, ESF- rådet, ALMI företagsledare, riksdagsledamöter, banker och finansinstitut, kommunernas näringslivsorganisationer, universitet och högskola, Handelskamrarna, Företagarna, Vägverket, Banverket, Trygghetsråd, Trygghetsstiftelser, Arbetsförmedlingen.

Exempel på regionala initiativ och åtgärder

Mötet avslutades med att tre exempel på regionala initiativ och åtgärder presenterades av representanter från Dalarna, Kalmar och Kronoberg i syfte att bidra till erfarenhetsutbyte och lärande. Se beskrivning nedan.

 

Länsprogram för unga – Dalarna

Under åren 2009 – 2010 kommer 8 000 ungdomar att lämna gymnasieskolan i Dalarnas län. Avsikten är att under våren 2009 ta fram ett särskilt länsprogram för det arbete som ska bedrivas under perioden 2009 – 2011 för ungdomsgruppen 18 – 23 år. Särskilda insatser för ungdomar i åldrarna 18-23 år med tonvikt på insatser för de som under de närmaste åren lämnar gymnasieskolan. Detta kan ske genom överbryggningsåtgärder för nytillträdande på arbetsmarknaden och riktat arbete mot offentlig sektor.

 

Företagsakuter

Företagsakuter finns eller håller på att etableras på flera håll i landet – ett exempel är Kalmar där en företagsakut ska ge handfasta råd till företag som hamnar i akut kris. Detta kan innebära att onödiga konkurser undviks och kompetens och realkapital blir kvar i regionen. Just nu pågår ett arbete i Kalmar län med att inrätta en så kallad "företagsakut" som finansierar denna typ av rådgivning. Företagsakuten organiseras i samarbete mellan ALM! Företagspartner Kalmar län, Regionförbundet, Företagarna och ett antal kontrakterade konsulter, revisorer, skattejurister, arbetsrätt m.fl.

 

Länsöverskridande samverkan

Varselsamordnarna för hela Småland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg har träffat företrädare och företag inom träbranschen för att skaffa sig n bild av behoven. De har även initierat en gemensam kartläggning av utbildningsbehoven inom verkstadsindustrin. En gemensam ansökan till Europeiska socialfonden har tagits fram av Stockholm, Norrbotten och Kalmar. Projektet omfattar kompetensutveckling i tung fordonsindustri i Södertälje, Oskarshamn och Luleå.

Förslagen till regeringen 2 februari – i korthet

Utifrån en sammanställning av rapporteringen den 2 februari kan följande områden urskiljas inom vilka det fortfarande finns identifierade behov enligt samordnarnas 2 februari rapporter.

 

Insatser för bygg- och energiinvesteringar

Olika former av en utvidgad ROT föreslås till flerbostadshus och offentliga byggnader, även ROT för nyproduktion av småhus nämns.

 

Kommuner och landsting

Behoven av att stötta framförallt kommunerna ekonomiskt beskrivs som stora. Vikande befolkningsunderlag, utflyttning och minskad skattekraft leder till minskade skatteintäkter.

 

Satsningar på unga

Inom arbetsmarknadsområdet är det främst insatser för att möta ungdomar som blir arbetslösa som föreslås. Det handlar om att skapa möjligheter till arbetspraktik, utbildningsvikariat och starta eget från den första dagen i arbetslöshet. De ekonomiska förutsättningarna för arbetslösa att delta i utbildningar på olika nivåer måste förbättras.   

 

Utbildning – kompetensförsörjning

Flera län välkomnar satsningarna på fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen men förutspår samtidigt att behoven kommer att öka under 2009. Frågan om möjligheter att undvika varsel genom att erbjuda kompetensutveckling och utbildning i företag och med någon form av aktivitetsersättning är fortfarande aktuell.

 

Långivning och företagens likviditet

Bankernas långivning och företagens likviditetsproblem är fortfarande aktuellt. Första halvåret kommer att bli av avgörande betydelse för många företag. Likviditeten utgör det genomgående största problemet för många mindre och medelstora företag. Bankerna beviljar i princip inga nya lån eller utökning av deras rörelsekapital. Istället går bankernas utlåning företrädesvis till större företag som bedöms som säkrare satsningar för bankerna.

 

Entreprenörskap – Företagande

ALMIs möjligheter att stötta företagen har förbättrats betydligt, men det finns enligt samordnarna fortsatt behov av flexiblare regelverk och möjlighet att exempelvis stötta större företag än de med 250 anställda.

 

De flesta län begär en ökning av länsanslaget för att skapa bättre möjligheter för regionförbund och länsstyrelser att gå in och stödja olika typer av satsningar till stöd till näringslivet.

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.