Protokoll utskottssammanträde 2008/09:20

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:20

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20

 

DATUM

2009-03-19

TID

09.00–09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:19 justeras.

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Inhämtande av yttrande över proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande

 

Utbildningsutskottet beslutar att bereda skatteutskottet tillfälle att senast torsdagen den 23 april kl. 14.00 avge yttrande (inkl. avvikande meningar) över proposition 2008/09:154 Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör skatteutskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt redogörelse 2008/09:RRS11

Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Hög kvalitet i högre utbildning? samt motionsyrkanden om högskolan (jfr 5 § prot. nr 14).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 2 april 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:20

 

1-3§§

4 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (fp)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:20

 

 

 

Inkomna skrivelser till UbU

 

 

-          Jan-Håkan Hansson, Ersta Sköndal högskola, Stockholm. Angående direktanslag för forskning till svenska lärosäten (dnr 150-1899-2008/09).


För kännedom

-          Europeiska gemenskapernas kommission (KOM (2009) 73 slutlig).
Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Årlig politisk strategi för 2010.

-          Socialdepartementet, Kasper Pauling. Rapport från informellt familjeministermöte den 5 februari 2009.

-          Europaparlamentet, sessionen 2009–2010. Utdrag ur dokument ”Antagna texter”. från sammanträdet den 3 februari 2009.
- Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering.
- Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering.

-          Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet, Utbildningsdepartementet. Rapport från Konkurrenskraftsrådet den 5-6 mars 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.