Protokoll utskottssammanträde 2008/09:25

Socialutskottets protokoll 2008/09:25

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25

 

DATUM

2009-03-12

TID

09.30- 10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 26 februari justeras.

 

§ 3

Fråga om mottagande av motion från justitieutskottet

 

Utskottet beslutar att från justitieutskottet ta emot motion 2008/09:Ju282 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (m).

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 4

Fortsatt behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Socialtjänstfrågor

 

Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Socialtjänstfrågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU16 justeras.

 

Reservationer anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

Särskilda yttranden anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 5

Fortsatt behandling av proposition 2008/09:105 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2008/09:105 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU7 justeras.

 

Ett gemensamt särskilda yttrande anmäls av s-ledamöterna, v-ledamoten och mp-ledamoten.

 

§ 6

Fortsatt behandling av proposition 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor jämte motioner

 

Utskottet fortsätter behandlingen av proposition 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets betänkande 2008/09:SoU10 justeras.

 

§ 7

Fortsatt preliminär behandling av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Folkhälsopolitik

 

Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om Folkhälsopolitik.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid ett senare tillfälle.

 

§ 8

Fråga om överlämnande av motionsyrkande till civilutskottet

 

Utskottet beslutar att till civilutskottet - under förutsättning av detta utskotts medgivande - överlämna motionsyrkande 2008/09:So374 yrk. 2 av Kerstin Engle (s).

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 9

Uppdaterad arbetsplan

 

Kanslichefen informerar översiktligt om planeringen för veckorna 11-15, samt med tillägget att tisdagen den 17 mars informerar företrädare för Handisam om tillgänglighetsarbetet.

 

Förslaget till arbetsplan bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 10

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 11

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 4.

 

§ 12

Övriga frågor

 

Thomas Nihlén föreslår att läkemedelsmotionerna från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 ska behandlas i ett separat betänkande och inte tillsammans med prop. 128 och 145.

 

Utskottet beslutar att göra ett separat betänkande om läkemedelsmotioner.

 

Ylva Johansson informerar om mötet som hölls den 5 mars med EMPL utskottet från EU-parlamentet.

 

Kanslichefen påminner om inbjudan från socialförsäkringsutskottet att den 1 april delta i ett seminarium om socialförsäkringar när vi flyttar inom EU. 

 

§ 13

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 17 mars 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Mattias Andersson

 

   

Justeras                 2009-03-17

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:25

 

 

§1-3

§4

§5

§6-13

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

o

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnel Wallin (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Axel Nordell (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande