Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27

DATUM

Torsdagen den 16 april 2009

TID

kl. 10.00 – 10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Informerades om hearingen tillsammans med UbU tisdagen den 21 april kl. 10.30. Preliminärt program skickas ut under eftermiddagen.

 

Före påsk framfördes önskemål om att det anordnas en hearing om ungdomsarbetslösheten. Under våren pågår många aktiviteter i riksdagen och det kan av praktiska skäl bli svårt att anordna en hearing före riksmötets slut.

 

Meddelades att Hillevi Engström, Tomas Tobé, Sylvia Lindgren och Maria Stenberg planerar att delta i ILO:s internationella arbetskonferens i Genève den 8-9 juni 2009. Övriga ledamöter som önskar delta kan lämna intresseanmälan till Lars Davdisson.

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Informerades om antagna beslut i Europaparlamentet:

- resolution om genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen,

 

- resolution om den sociala ekonomin,

 

- lagstiftningsresolutioner om ESF-fonden och den därmed sammanhängande förändringen i allmänna strukturfondsförordningen,

 

- lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

 

Information lämnades även om Europaparlamentets kommande session den 21-24 april.

 

 

 

§ 3 Proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. och motion med anledning av propositionen

 

Utskottet behandlade propositionen och motionen
(bet. 2008/09:AU10).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 4 Fråga om eventuellt yttrande över proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar och eventuella motioner med anledning av propositionen

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 5 Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 6 Justering av protokoll

 

Inget protokoll fanns att justera.

 

 

 

§ 7 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

§ 8 Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 9 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum dagen tisdagen den 21 april kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:27

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.