Protokoll utskottssammanträde 2008/09:28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28

DATUM

Tisdagen den 21 april 2009

TID

kl. 09.30 – 09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Påmindes om besöket på Arbetsförmedlingen torsdagen den 23 april kl. 09.30, anmälningar lämnas till utskottsassistenten. Karta till Arbetsförmedlingen, Hälsingegatan 38 skickas under dagen.

 

Informerades om:

- en eventuell hearing om ungdomsarbetslösheten. Det var flera turer i detta; det föreslogs att utskottet skulle skjuta på hearingen och anordna den till hösten,

 

- den aviserade propositionen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering som har försenats och kommer att avlämnas efter sommaruppehållet,

 

- utskottets besök till ILO:s internationella arbetskonferens i Genève den 8-10 juni 2009; det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse,

 

- en inkommen skrivelse angående arbetsformerna i ILO-kommittén; arbetstagarledamöterna vill träffa utskottet och kansliet försöker hitta en tid för ett sammanträffande.

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 3 Justering av yttrande 2008/09:AU7y

 

Utskottet justerade yttrande 2008/09:AU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen till KU.

 

Anmäldes särskilt yttrande.

 

 

 

§ 4 Proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. och motioner om arbetsmiljö från allmänna motionstiderna 2007/08 och 2008/09

 

Utskottet behandlade propositionen och motionerna
(bet. 2008/09:AU9).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 5 Behandling av proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar och följdmotioner, för yttrande till FöU

 

Utskottet behandlade propositionen och motionerna
(yttr. 2008/09:AU8y).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

§ 6 Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 7 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:26 och 2008/09:27 justerades.

 

 

 

§ 8 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

§ 8 Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt. Påmindes om besöket på arbetsförmedlingen torsdagen den 23 april kl. 09.30.

 

 

 

§ 9 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 april kl. 11.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:28

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen            I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.