Protokoll utskottssammanträde 2008/09:29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29

DATUM

Tisdagen den 28 april 2009

TID

kl. 11.00 – 12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

Ordföranden hälsade tillfällige ersättaren Curt Linderoth (m) välkommen till utskottet.

 

 

 

§ 1 Information

 

Information lämnades av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård och politiskt sakkunniga Anna Bergsten. Informationen avsåg planeringen inför Sveriges ordförandeskap i EU, aktuella frågor om åtgärder på EU-nivå, arbetsmarknadspolitiken ur ett EU-perspektiv och frågor om EU:s arbetsmarknad i dag och i framtiden.

 

 

 

§ 2 Kanslimeddelanden

 

Påmindes om sammanträdet den 14 maj, då arbetstagarledamöterna i den svenska ILO-kommittén kommer att informera utskottet.

 

Beslutades att sammanträdena torsdagen den 7 maj och tisdagen den 26 maj ställs in.

 

 

 

§ 3 EU-information från kansliet

 

Utskottet informerades om de ärenden inom utskottets beredningsområde som avhandlades på Europaparlamentets session den 21-24 april och de ärenden som kommer att avhandlas på nästa session den 4-7 maj.

 

 

 

§ 4 Justering av bet. 2008/09:AU8

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU8 Försöksverksamhet med sfi-bonus.

 

Anmäldes reservation.

 

 

 

§ 5 Justering av bet. 2008/09:AU10, m.m.

 

Informerades om en inkommen skrivelse (diarienr. 2008/09:2418) från Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO).

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU10 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

 

Anmäldes reservationer.

 

§ 6 Fråga om eventuellt yttrande till FiU med anledning av vårpropositionen

 

Utskottet beslutade att yttra sig till finansutskottet med anledning av vårpropositionen.

 

 

 

§ 7 Avrapporteringar

 

Det noterades att utskottet besökt Arbetsförmedlingen den 23 april 2009.

 

 

 

§ 8 Justering av protokoll

 

Inget protokoll fanns att justera.

 

 

 

 

§ 9 Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr. 2008/09:2418 (jfr ovan) och 2008/09:2419.

 

 

 

§ 10 Övrigt

 

Ordföranden informerade om att justeringen av yttrande 2008/09:AU8y Ett användbart försvar, till försvarsutskottet, skjuts upp till sammanträdet den 5 maj.

 

 

 

§ 11 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 maj kl. 11.00

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Berit Högman

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:29

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

Info

 

 

§§
1-11

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*)

+)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.