Protokoll utskottssammanträde 2008/09:30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30

DATUM

Tisdagen den 5 maj 2009

TID

kl. 11.00–12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Information

 

Information lämnades om delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40) av överdirektör Bertil Remaeus, åtföljd av Bo Barrefelt och Lennart Ahnström, Styrmedelsutredningen.

 

 

 

§ 2 Information

 

Information lämnades om organisationens syn på läget på arbetsmarknaden m.m. av vice vd Christer Ågren och avdelningschef Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv.

 

 

 

§ 3 Kanslimeddelanden

 

Beslutades att under denna punkt på dagordningen ta upp frågan om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet med anledning vårpropositionen.

 

Utskottet beslutade att inte yttra sig till konstitutionsutskottet.

 

 

 

§ 4 EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 5 Justering av yttrande 2008/09:AU8y

 

Utskottet justerade yttrande 2008/09:AU8y Ett användbart försvar till FöU.

 

Anmäldes avvikande mening.

 

 

 

§ 6 Justering av betänkande 2008/09:AU9

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.

 

Anmäldes reservationer och särskilda yttranden.

 

 


 

 

§ 7 Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 8 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:28 justerades.

 

 

 

§ 9 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

§ 10 Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 8 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 maj kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Berit Högman

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:30

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

Info

§1

 

Info
§2

§§
3-11

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

+

*)

+)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.