Protokoll utskottssammanträde 2008/09:30

Justitieutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30    

DATUM

Torsdagen den 11 jun 2009

TID

kl. 08.30-10.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

                             

§ 1    Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 19 maj 2009 justerades.

§ 2    Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet
Utskottet behandlade Europeiska kommissionens vitbok om Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontakter mellan medlemsstaterna i euroområdet.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av utlåtandet 2008/09:JuU28, vilket härefter justerades.

       

§ 3    Återkallelse av proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Genom skrivelse 2008/09:215 har regeringen återkallat proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket.

 

        Det anmäldes att talmannen i enlighet med 3 kap. 17 § riksdagsordningen den 25 maj 2009 har beslutat att avskriva proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket jämte den med anledning av propositionen väckta motionen 2008/09:Ju25. Det har inte väckts några motioner med anledning av återkallelsen.

 

        Det antecknades att företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) beklagar att Sveriges parlamentariska reservation inte kan lyftas vad gäller Liechtensteins associering till Schengenregelverket. Att så inte sker är olyckligt för hela Schengensamarbetet. Vidare bör enligt företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) understrykas att förhandlingar redan pågår i de skatterelaterade frågor som efterfrågas av oppositionen i motion 2008/09:Ju25.

 

        Det antecknades att företrädarna för (s), (v) och (mp) anför att ett skatteavtal mellan Liechtenstein och Sverige som garanterar ett fullvärdigt informationsutbyte i dessa frågor måste slutas innan Sverige kan godkänna Liechtensteins associering till Schengenregelverket.

 § 4    Inhämtande av yttrande från annat utskott
Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet, civilutskottet och socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens aviserade meddelande om Stockholmsprogrammet under förutsättning av remittering till justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5    Återrapportering från parlamentarisk EU-konferens om underrättelse- och säkerhetstjänst i EU:s medlemsländer 25-26 maj 2009
Otto von Arnold (kd) och Ulrika Karlsson (m) informerade.

 

§ 6    Konferenser under EU-ordförandeskapet
Kansliet informerade om planeringen inför ordförandemötet den 11-12 oktober och gemensamt parlamentarikermöte i Bryssel den 9-10 november 2009 (prel).

§ 7    Fråga om beslut angående seminarium med anledning av rapporten 2008/09:RFR9 Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt
Utskottet beslutade att hålla ett seminarium den 22 september 2009 kl. 09.00-12.00 med anledning av uppföljningsgruppens rapport 2008/09:RFR9 Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt. Utskottet beslutade vidare att delegera till uppföljningsgruppen och kansliet att anordna seminariet.

§ 8    EU-frågor
Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 9    Inkomna skrifter
Inkomna skrifter anmäldes, se bilaga 3.

§ 10  Övriga frågor
Utskottet beslutade att ta emot besök från holländska EU-nämnden måndagen den 15 juni 2009, Inge Garstedt (m) och Helena Bargholtz (fp) deltar.

 

§ 11  Beslut om närvaro
Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge Katarina Delin, Thomas Larue, Susanne Sjöholm, Kari Hasselberg, Maria Lindh Sjöström och Pia Törsleff Hertzberg att närvara vid sammanträdet under §12.

§ 12  Information från Justitiedepartementet om EU-ärenden
Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesråden Kristina Holmgren och Monika Olsson, kanslirådet Signe Öhman och departementssekreterarna Christian Olsson och Emanuel Allroth informerade.

 

§ 13  Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 20 augusti 2009 kl. 11.00.

 

 

                              

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

Virpi Torkkola

 

JUSTERAT

 

 

Den 20 augusti 2009

 

 

Thomas Bodström

 

 

 

Bilaga/or

1               Närvaro- och voteringsförteckning

2               Inkomna EU-dokument

3               Inkomna skrifter

 

JUSTITIEUTSKOTTET                 NÄRVAROFÖRTECKNING       Bilaga 1          

                                                                        till protokoll

                                                                        2008/09:30

 

 

§

1-4

§

5-10       

§

11-13 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bodström (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd), 1:e vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

-

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   N = Närvarande           x = ledamöter som deltagit i handläggningen

            V = Votering                 o = ledamöter som härutöver varit närvarande

Förteckningen uppdaterad 2009-05-14

           

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.