Protokoll utskottssammanträde 2008/09:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31

DATUM

Tisdagen den 12 maj 2009

TID

kl. 11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Utskottet informerades om de ärenden inom utskottets beredningsområde som avhandlades på Europaparlamentets session den 4-7 maj:

-          Lagstiftningsresolution om förslaget till direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare

-          Betänkandet om förslaget till direktiv om ändring av direktiv om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar

-          Betänkandet om förslaget till direktiv om ändring av direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter

-          Lagstiftningsresolution om förslaget till ändring av förordning om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

-          Resolution om en förnyad social agenda

-          Resolution om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden.

 

Anmäldes inkommet KOM-dokument: KOM(2009) 71/2, Ändrat förslag till direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version).

 

 

 

§ 3 Behandling av proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition och följdmotioner för yttrande till FiU

 

Utskottet behandlade propositionen och motionerna
(yttr. 2008/09:AU9y).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

Utskottet behandlade under denna punkt även proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget och följdmotioner.

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

Utskottet beslutade att yttrande skulle avges i form av protokollsutdrag.

 

 

 

§ 4 Fråga om eventuellt yttrande till FiU med anledning av skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten

 

Utskottet beslutade att inte yttra sig till finansutskottet.

 

 

 

§ 5 Avrapporteringar

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 6 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:29 och 2008/09:30 justerades.

 

 

 

§ 6 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

§ 7 Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 8 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 maj kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:31

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.