Protokoll utskottssammanträde 2008/09:32

Justitieutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32    

DATUM

Tisdagen den 1 september 2009

TID

kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

                             

§ 1    Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009 justerades.
       

§ 2    Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta
Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta jämte motion.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkandet 2008/09:JuU29, vilket härefter justerades.

 

§ 3    Förtursförklaring i domstol
Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol jämte motion.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av betänkandet 2008/09:JuU30, vilket härefter justerades.

 

§ 4    Kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet Utskottet fortsatte behandlingen av meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet KOM(2009) 262. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst.

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgick av utlåtandet 2008/09:JuU31, vilket härefter justerades.

 

§ 5    Subsidiaritetskontroll
Utskottet beslutade om följande yttrande.
Utskottet har deltagit i det av Cosac initierade försöket med subsidiaritetskontroll av kommissionens förslag till rådets rambeslut om rätt till tolkning och översättning i brottmål (KOM/2009/338 slutlig). Förslaget syftar till att stärka de misstänktas rättigheter och innebär rätt till tolkning och översättning i brottmål och vid utfärdandet av en europeisk arresteringsorder för personer som inte förstår och talar det språk som används under processens gång.

 

        Utskottet ansåg att det innebär ett mervärde att reglera frågan om tolkning och översättning i brottmål på EU-nivå och konstaterade att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

 

        Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6    Justitieutskottets ordförandemöte 11-12 oktober 2009
Kansliet informerade inför ordförandemötet.

 

§ 7    Inkomna skrifter
Inkomna skrifter anmäldes, se bilaga 2.

§ 8    Övriga frågor
Sveriges Riksbank inbjuder utskottet till besök. Kansliet fortsätter kontakterna angående datum.

§ 9    Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 10 september 2009 kl. 11.00.

 

 

                              

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

Virpi Torkkola

 

JUSTERAT

 

 

Den 10 september 2009

 

 

Thomas Bodström

 

 

 

Bilaga/or

1               Närvaro- och voteringsförteckning

2               Inkomna skrifter

 

JUSTITIEUTSKOTTET                 NÄRVAROFÖRTECKNING       Bilaga 1          

                                                                        till protokoll

                                                                        2008/09:32

 

 

§

1-9

§

 

§

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Bodström (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd), 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   N = Närvarande           x = ledamöter som deltagit i handläggningen

            V = Votering                 o = ledamöter som härutöver varit närvarande

Förteckningen uppdaterad 2009-08-18

           

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.