Protokoll utskottssammanträde 2008/09:35

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35

DATUM

Tisdagen den 16 juni 2009

TID

kl. 13.15 – 13.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Påmindes om att talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor kommer att hålla ett seminarium i Almedalen den 29 juni.

 

Påmindes också om att utskottet kommer att arrangera en EU-ordförandeskapskonferens om jämställdhet den 12-13 november.  

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Anmäldes ett meddelande från Kommissionen om ett gemensamt åtagande för sysselsättning KOM (2009) 257.

 

 

 

§ 3 Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade om den resa till ILO:s arbetskonferens i Genève som en delegation från utskottet företagit den 8-10 juni 2009.

 

 

 

§ 4 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:33 och 2008/09:34 justerades.

 

 

 

§ 5 Inkomna skrivelser

 

Två skrivelser anmäldes som inkomna.

 

 

 

§ 5a Fråga om yttrande till försvarsutskottet

 

Utskottet beslutade att som en ny punkt på dagordningen behandla en förfrågan från försvarsutskottet om eventuellt yttrande av arbetsmarknadsutskottet med anledning av proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

 

Utskottet beslutade att inte yttra sig med anledning av propositionen.

 

 

 

§ 6 Information från Integrations- och jämställdhetsdepartementet

 

Information inför EU-ordförandeskapet inom ramen för Integrations- och jämställdhetsdepartementets områden lämnades av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, åtföljd av pressekreteraren Yoav Bartal, kanslirådet Linda Utterberg, kanslirådet Sophia Metelius och departementssekreteraren Anna Schölin. Statsrådet informerade om att bl.a. följande frågor kommer att lyftas under det svenska ordförandeskapet: kopplingen mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt i arbetet med post-Lissabonprocessen, mäns våld mot kvinnor och arbetet med att sammanfatta MS’ åtaganden till Pekingplattformen. Statsrådet gav också en lägesrapport från arbetet med antidiskrimineringsdirektivet och egenföretagardirektivet.

 

Förutom EU-informationen rapporterade statsrådet från arbetet med propositionen om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering.

 

 

 

§ 7 Övrigt

 

Inget förekom under denna punkt

 

 

 

§ 8 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 14 september kl. 15.00.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Lars Davidsson

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:35

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091022

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.