Protokoll utskottssammanträde 2008/09:44

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:44

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44

 

DATUM

2009-08-31

TID

11.00-14.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ordningsfrågor m.m.

-          Ordförande hälsade Johan Sehlström välkommen som extra föredragande i MJU under hösten 2009

-          Utskottet beslutade att Eva Lindau tillåts delta under dagens möte

-          Ordförande tackade Aili Käärik för hennes tid som föredragande i utskottet.

 

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 9 juli 2009 justerades.

 

§ 3

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:191

Eftersök av Trafikskadat vilt.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 4

Information inför Jordbruks- och fiskeråd

Jordbruksminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskeråd den 7 september 2009.

 

§ 5

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:217 Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m. samt motioner från allmänna motionstiden 2008.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 6

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt en följdmotion och motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

 

Utskottet beslutade att till kulturutskottet överlämna proposition 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar såvitt avser förslag 2.8 om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lagförslaget avses samordnas med lagförslag i proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet - radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013.

 

Ärendet bordlades i övrigt för fortsatt handläggning.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 8

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 10

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 11

Intern utfrågning om vattendirektivet

På förslag från Bengt-Anders Johansson (m) beslutade utskottet att kalla Miljödepartementet för att inhämta information om implementeringen av ramdirektivet för vatten.

 

§ 12

Konferens 28 september 2009

Meddelades att de ledamöter som önskar har möjlighet att delta som observatörer vid den av miljö- och jordbruksutskottet, inom ramen för ordförandeskapet, arrangerade klimatkonferensen måndagen den 28 september 2009.

Inbjudan och ytterligare information kommer inom kort att skickas ut från utskottets kansli.

 

§ 13

Uppvaktning

Med anledning av proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning uppvaktades utskottet av representanter för:
Rovdjurscentret De 5 stora, Naturskyddsföreningen,
Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden, Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund samt Svenska Samernas Riksförbund.

 

§ 14

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning samt följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 15

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 september 2009 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Eva Forsman

 

Justerat den 24 september 2009

 

Anders Ygeman

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:44

 

§ 1-4

§ 5-15

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman(s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-08-31

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2008/09:44

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 7 juli - 26 augusti 2009

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 334

2009-07-08

2009-07-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

KOM(2009) 349

2009-07-08

2009-07-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om att utesluta vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008

KOM(2009) 350

2009-07-08

2009-07-08

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 43/2009 när det gäller fiskemöjligheter  och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

KOM(2009) 354

2009-07-07

2009-07-10

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 1234/2007 ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller interventionsperioderna 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver

KOM(2009) 358

2009-07-13

2009-07-13

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet. Sammanfattande rapport om bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med artikel 17 i direktivet om bevarande av livsmiljöer

KOM(2009) 368

2009-07-16

2009-07-16

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Oavsiktlig fångst av valar vid fiske: Rapport om genomförandet av vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 812/2004 och om en vetenskaplig utvärdering av vilka effekter användningen av särskilt stågarn, snärjgarn och grimgarn har på valar i Östersjön enligt rådets förordning (EG) nr 2187/2005

KOM(2009) 386

2009-07-20

2009-07-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 377

2009-07-22

2009-07-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken

KOM(2009) 378

2009-07-23

2009-07-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om tillämpningen av MKB-direktivet och dess verkan (direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG)

KOM(2009) 385

2009-07-22

2009-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen till rådet
Situationen på mejerimarknaden 2009
{SEK(2009)1050}

SEK(2009) 1075

2009-07-23

2009-07-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter. System för tidig varning nr 4-5/2009

SEK(2009) 1091

2009-07-27

2009-07-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter. System för tidig varning nr 6/2009

KOM(2009) 403

2009-07-28

2009-07-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om erfarenheterna från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004
{SEC(2009) 1079}

SEK(2009) 1077

2009-07-29

2009-07-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget till rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet
Sammanfattning av konsekvensanalysen
{COM(2009) 399}    {SEC(2009) 1076}

KOM(2009) 399

2009-07-29

2009-07-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande av en långsiktig plan för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet
{SEC(2009) 1076}    {SEC(2009) 1077}

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2009) 407

2009-07-29

2009-07-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 378/2007 av den 27 mars 2007 om fastställande av bestämmelser för frivillig modulering av direktstöd

KOM(2009) 406

2009-08-03

2009-08-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av förordning (EG) nr 1984/2003

KOM(2009) 275

2009-06-11

2009-08-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet
(inkom 090611 till näringsutskottet)

Förslag till rådets förordning om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

K(2009) 5912
(löpnr saknas på det fysiska dok.)

2009-07-20
(dok.datum saknas)

2009-07-20

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den … om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2009

K(2009) 6652
(löpnr saknas på det fysiska dok.)

2009-08-24
(dok.datum saknas)

2009-08-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den … om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2009

2008/09:FPM139

2009-07-16

2009-08-20

2009-07-22

Miljö- och jordbruksutskottet
(inkom 090721 till näringsutskottet)

Förordning om importkvot av nötköttÅterrapporter m.m.

 

 

 

Återrapport

2009-07-15

2009-07-15

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 13 juli 2009

Återrapport

2009-07-31

2009-07-31

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informella miljöministermötet i Åre 24-25 juli 2009

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.