Protokoll utskottssammanträde 2008/09:51

Finansutskottets protokoll 2008/09:51

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:51

 

DATUM

2009-05-26

TID

11:00-11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt tre flyttades till punkt två.

§ 2

Ändring av täckningsbelopp för insättningsgarantin (FiU35)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU35.

Utskottet beslutade enligt förslaget efter vissa justeringar.

En reservation anmäldes mot utskottets förslag om

- Översyn av täckningsgarantin, punkt 2 (v).

Tid för inlämnande av reservationen fastställdes till torsdag den 28 maj.

 

§ 3

Anmälningar

Utlåtande

Med anledning av det aviserade meddelandet från EU-Kommissionen om ett nytt system för banktillsyn m.m. presenterade kanslichefen en tidsplan med två alternativ för behandlingen av ett ev. utlåtande.

 

Utskottet beslutade att preliminärt följa förslaget med debatt och beslut den 23 juni och att presidiet återkommer i frågan när meddelandet har publicerats.

 

Sammanträdet den 8 juni inför Ekofin den 9 juni
Kanslichefen föreslog att

- finansminister Anders Borg informerar om ordförandeskapsprogrammet för    Ekofin,

- finansministern och finansmarknadsminister Mats Odell informerar inför Ekofinmötet den 9 juni,

- finansmarknadsministern överlägger med utskottet om

 kommissionens meddelande om ny struktur inom EU för finansiell tillsyn och

direktivförslaget om förvaltare av fonder för alternativa investeringar samt att

- finansmarknadsministern informerar om arbetet med reglering av ersättningssystem inom finanstjänstesektorn.

 

Utskottet beslutade att arbeta efter förslaget och att kansliet har fortsatt kontakt med departementet.

 

§ 4

Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen (FiU24)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU24.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

Två motivreservationer anmäldes mot utskottets förslag om

 

- Utvärdering av penningpolitiken 2006–2008, punkt 1(v)

- Finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten,        punkt 2 (v)

 

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till torsdag den 28 maj

 

§ 5

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU27)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU27

En gemensam reservation anmäldes mot utskottets förslag om

- Stöd till den kommunala sektorn, punkt 2 (s, v, mp)

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 6

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag m.m. (FiU38)
Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU38

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 7

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Fortsatt föredragning.

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Vårtilläggsbudget 2009 (FiU21)

Fortsatt föredragning.

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Års redovisning för staten (FiU26)
Fortsatt föredragning.

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Justering av protokoll

Protokoll nr 49 från den 19 maj och nr 50 från den 20 maj justerades.

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

Bilaga 1

 

26/5 kl 11:00

§ 1-5

§ 6-10

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

X

 

X

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

-

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

-

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.