Protokoll utskottssammanträde 2008/09:52

Finansutskottets protokoll 2008/09:52

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:52

 

DATUM

2009-06-08

TID

11:15-12:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från finansministern inför det svenska ordförandeskapet samt Ekofin den 9 juni

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor.

 

Deltog gjorde också

Jörgen Eklund, Peter Holmgren, Eva-Lena Norgren, Raana Farooqi Lind, Johan Berggren, Emil Antonsson, Björn Wretfeldt och Stefan Svanström, samtliga från Finansdepartementet.

 

§ 2

Överläggningar med statsrådet Mats Odell om finansiell tillsyn i EU

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående pågående EU-arbete rörande finansiell tillsyn.

 

Deltog gjorde också

Jörgen Eklund, Peter Holmgren, Eva-Lena Norgren, Raana Farooqi Lind, Johan Berggren, Emil Antonsson, Björn Wretfeldt och Stefan Svanström, samtliga från Finansdepartementet.

 

Underlag för överläggningarna utgjordes av en promemoria från Finansdepartementet av den 4 juni 2009 rörande finansiell tillsyn samt Europeiska kommissionens meddelande Den finansiella tillsynen i Europa, KOM 2009 (252) slutlig.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

 

Ulla Andersson (v) anmälde avvikande mening och framförde: Finanskrisen har bl.a. visat på behovet av mer samverkan mellan länder beträffande tillsyn av finansiella företag. Vänsterpartiet välkomnar därför Kommissionens meddelande om ökad samverkan avseende finansiell tillsyn inom EU. Än mer angeläget är dock att skärpa regleringen av såväl finansiella företag som deras produkter, öka transparensen och öppenheten. Skärpta regleringar på EU-nivå bör dock vara i form av s.k. minimiregler, dvs. enskilda länder skall kunna formulera ett stramare regelverk om de så önskar. Det aktuella meddelandet från Kommissionen berör inte explicit frågan om finansiell reglering, men det finns skrivningar som tyder på att Kommissionen önskar se en utveckling mot s.k. ”full harmonisering” av regleringarna inom den finansiella sektorn, Vänsterpartiet avvisar denna ambition.

 

Vänsterpartiet återkommer med synpunkter på delarna i Kommissionens förslag när det finns ett färdigt lagförslag att ta ställning till. Men vi kan redan nu konstatera att vi ställer oss tveksamma till den tänkta bemanningen av European Systematic Risk Council (ESRC). Kommissionen föreslår att chefen för ECB skall vara ESRC:s ordförande. Vänsterpartiet menar att denna bindning till ECB är olycklig och kan undergräva ESRC:s oberoende. Därutöver finns en mängd frågor som måste redas ut innan man kan ta ställning till förslaget, inte minst måste ansvarsfördelningen mellan de tre myndigheterna inom European System of Financial Supervisors (ESFS) och de nationella tillsynsmyndigheterna tydligare definieras." Dessutom ser vi vissa problem med att tillsynen blir sektorsindelad vilket vi befarar försvagar tillsynen.

 

§ 3

Överläggningar med statsrådet Mats Odell om reglering av alternativa investeringsfonder

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående pågående EU-arbete rörande reglering av alternativa investeringsfonder.

 

Deltog gjorde också

Raana Farooqi Lind och Stefan Svanström, båda från Finansdepartementet.

 

Underlag för överläggningarna utgjordes av en promemoria från Finansdepartementet av den 4 juni 2009 rörande Europeiska kommissionens direktivförslag om förvaltare av fonder för alternativa investeringar samt Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder, KOM 2009 (207) slutlig.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

 

§ 4

Information från statsrådet Odell angående ersättningssystem inom finanstjänstesektorn

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor.

 

§ 5

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 6

Anmälningar
Kanslichefen föreslog att utskottet kallar vice riksbankschef Svante Öberg, Riksbanken, och generaldirektör Martin Andersson, Finansinspektionen, till sammanträdet den 9 juni för att kommentera kommissionens meddelande om finansiell tillsyn.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget.

 

 

Kanslichefen informerade om att en IMF-delegation under ledning av Peter Doyle, Mission Chief, European Department, önskar träffa utskottsledamöter. Intresserade ledamöter är välkomna att träffa delegationen den 12 juni. Värd för mötet blir utskottets ordförande.

 

§ 7

Finansiell tillsyn (FiU42)

Föredragning av kommissionens meddelande om europeisk finansiell tillsyn KOM (2009) 252.

 

Ärende bordlades.

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


Bilaga 1

 

8/6 kl 11:15

§ 1-7

 

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

-

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

-

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

-

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

X

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.