Protokoll utskottssammanträde 2008/09:55

Finansutskottets protokoll 2008/09:55

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:55

 

DATUM

2009-06-16

TID

11:00-12:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från IMF

Exekutivdirektör Jens Henriksson från IMF informerade utskottet och svarade på frågor.

 

§ 2

Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2010.

 

Deltog gjorde också Per Aldskogius, Julia Hagberg och Peter Sandwall, samtliga från Finansdepartementet.

 

Underlag för överläggningarna utgjordes av faktapromemoria 2008/09:FPM128 EU:s årsbudget för 2010.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet. Vidare framhöll utskottet följande:

-          restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande

-          i frågan om finansiell tillsyn bör tillsynsverksamheten på europeisk nivå finansieras direkt via EU-budgeten och medel till detta bör tillföras de föreslagna EU-myndigheterna inom befintliga budgetramar.

 

Ulla Andersson (v) anmälde avvikande mening och framförde: Jag delar uppfattningen att restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande, men jag har också kritiska synpunkter. Inom underrubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa ökar programmen inom asyl- och migrationsområdet. EU:s asyl- och migrationspolitik innebär ett byggande av ”Fästning Europa”, vilket Vänsterpartiet är djupt kritiskt mot. Militariseringen av EU:s yttre gränser, transportörsansvar, visumtvång och Dublinbestämmelser hindrar människor i behov av skydd mot krig och förföljelse från att söka asyl inom EU och tvingar i stället människor i händerna på flyktingsmugglare.

 

Vänsterpartiet vill så långt som möjligt inom ramen för årsbudgeten kraftigt sänka anslagen till rubrik 4 EU som global partner. EU:s militarisering ska minska.

 

Mikaela Valtersson (mp) anmälde avvikande mening och framförde: Jag delar uppfattningen att restriktivitet och effektivitet ska vara ledord för regeringens agerande, men jag vill framhålla att trots att miljöfrågorna varit i fokus under en längre tid avspeglas ännu inte detta i EU:s budget på ett tillfredsställande sätt. Klimatpolitiken ges inte tillräckliga resurser inom budgetramarna. De nya utmaningarnas andel av budgeten är liten och har också startat från en mycket låg nivå. Det ska dock tilläggas att stora delar av klimat- och miljöpolitiken givetvis ska genomföras nationellt utifrån de olika förutsättningar som länderna har samt att en del handlar mer om lagstiftning än om rena budgetposter. Samtidigt är det viktigt att EU:s budget inte innehåller delar som gör att en aktiv klimatpolitik motverkas, vilket såväl strukturfonderna som jordbrukspolitiken innebär. EU:s budget måste således anpassas så att framtidsfrågor som klimat- och miljöpolitik prioriteras och får en ökad andel av EU:s budgetram.

 

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4

Anmälningar

Kanslichefen anmälde att en ärende- och sammanträdesplan för 2009/10 delats ut vid sittande bord.

 

Kanslichefen anmälde att han mottagit upplysningar från Regeringskansliet angående den planerade skrivelsen om kredit till Island. Riksdagen beslutade på förslag från finansutskottet (FiU34) i februari att ge regeringen till känna som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen med information om villkoren för Sveriges kredit till Island. Utskottet skrev i betänkandet att en sådan redovisning skulle lämnas under våren. Från Regeringskansliet anges att skrivelsen inte kommer att kunna lämnas före riksdagens sommaruppehåll eftersom förhandlingarna om villkoren har dragit ut på tiden på ett sätt som inte kunde förutses i februari. Enligt nuvarande plan avser regeringen godkänna villkoren vid sitt sammanträde den 25 juni. Regeringen är därefter beredd att besluta om en skrivelse till riksdagen med en redovisning av villkoren.

 

Kanslichefen anmälde att information ifrån SEK, med svar på frågor enligt tidigare begäran, e-postats ut till ledamöterna.

 

§ 5

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde. Protokollet kommer dessförinnan att sändas ut med e-post till en ledamot från varje parti för genomläsning och kontroll.

 

§ 6

Fråga om yttrande till FöU

 

Kanslichefen informerade att försvarsutskottet beslutat bereda övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 24 september kl 14.00 avge yttrande över regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte ev. motioner.

 

Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig till FöU.

 

§ 7

Finansiell tillsyn (FiU42)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande 2008/09:FiU42

Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa korrigeringar och justerade betänkandet.

 

Två motivreservationer anmäldes mot utskottets förslag från (s) och (v).

 

Tid för inlämnande av reservationerna fastställdes till torsdag den 16 juni kl 14.00.

 

§ 8

Justering av protokoll
Protokoll nr 52 från den 8 juni, nr 53 från den 9 juni samt nr 54 från den 11 juni justerades.

 

§ 9

Tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott arbete under riksdagsåret och önskade alla en skön sommar.

Sonia Karlsson instämde och önskade ordföranden en skön sommar.

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 


Bilaga 1

 

16/6 kl 11:00

§ 1

§ 2-8

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

-

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

X

 

-

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

O

 

O

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.