Protokoll utskottssammanträde 2008/09:6

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:6

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6

 

DATUM

2008-10-30

TID

09.30–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av UU1

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2008/09:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan.

Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag till ram för utgiftsområdet.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2008/09:5.

 

§ 3

Meddelanden och administrativa frågor

 

Debattlista för 2008/09:UU1 cirkuleras.

 

Meddelas att återrapport från mötet i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 13 oktober 2008 utdelat på bordet.

 

Utskottet beslutar att behandla faktapromemoria 2008/09:FPM20 Livsmedelsfacilitet i betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.   

 

Föredras kommissionsmeddelande KOM (2008) 626 Meddelande om lokala myndigheter: Utvecklingsaktörer.

Utskottet beslutar att följa ärendet vidare.

 

Utskottet beslutar att ta emot Iraks minister för mänskliga rättigheter torsdagen den 13 november kl. 11.00 samt att utskottets sammanträde den dagen skall börja kl. 9.00.

 

§ 4

Yttrande till justitieutskottet

 

Anmäls inkommet protokollsutdrag från justitieutskottet om inhämtande av yttrande över proposition 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007 och 2008 som kommer att ingå i ärendet, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande.

 


 

§ 5

Granskning av UU8

 

Utskottet granskar utkast till betänkande UU8 Lissabonfördraget.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 6

Granskning av UU2

 

Utskottet granskar utkast till betänkande UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

 

Ärendet bordläggs till ett kommande sammanträde.

 

§ 7

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras tisdagen den 11 november 2008

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:6

 

§1–2

§ 3-4

§ 5

§ 6

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

O

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

är suppleant under Gustav Blix (m) ledighet 081001-081207