Protokoll utskottssammanträde 2008/09:6

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6

DATUM

Tisdagen den 28 oktober 2008

TID

Kl. 11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet.

 

        

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Påmindes om kvällens studiebesök på SO kl. 18.30.

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

§ 3 Justering av yttrande 2008/09:AU1y

 

Utskottet justerade yttrande, 2008/09:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad till FiU.

 

Anmäldes avvikande meningar och särskilt yttrande.

 

 

 

§ 3a Justering av yttrande till FiU, proposition 2008/09:2, vad gäller tilläggsbudgeten till statsbudgeten för budgetåret 2008

 

Utskottet beslutade tillstyrka propositionen och avstyrka motionen i enlighet med bilaga 2.

 

 

 

§ 4 Justering av yttrande 2008/09:AU2y

 

Utskottet justerade yttrande, 2008/09:Lissabonfördraget till UU.

 

Anmäldes avvikande meningar.

 

 

 

§ 5 Justering av bet. 2008/09:AU3

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU3 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.

 

 

 

§ 6 Justering av bet. 2008/09:AU4

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU4 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv.

 

Anmäldes reservation.

 

 

 

§ 7 Justering av bet. 2008/09:AU5

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU5 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen.

 

Anmäldes reservationer.

 

 

 

§ 8 Justering av bet. 2008/09:AU6

 

Utskottet justerade betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, tidigarelagt ärende – skulle enligt plan justeras 30/10.

 

Anmäldes reservationer och särskilt yttrande.

 

 

 

§ 9 Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från arbetsmiljöriksdagen som hölls fredagen den 24 oktober. Sylvia Lindgren, Ulf Holm och Lennart Levi deltog.

 

 

 

§ 10 Justering av protokoll

 

Protokoll 2008/09:5 justerades.

 

 

 

§ 11 Inkomna skrivelser

 

Inga skrivelser fanns att anmäla.

 

 

 

 

§ 12 Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

 

§ 13 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 november kl. 11.00.

 

 


 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark (utom vid § 3a)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Vid justeringen av protokollet vid sammanträdet den 11 november 2008 anmäler Berit Högman följande:

Vid sammanträde i utskottet den 28 oktober – kallelsen § 3a, Justering av yttrande till FiU, proposition 2008/09:2, vad gäller tilläggsbudgeten till statsbudgeten för budgetåret 2008 – utgjordes underlaget av ett utkast till protokollsutdrag som fanns med som bilaga till kallelsen. I denna text tillstyrktes propositionen i berörd del och avstyrktes en partimotion av Socialdemokraterna, 2008/09:Fi303. Motionen avsåg en ökning med 250 miljoner kronor på utgiftsområde 13 för 2008, anslaget Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, för att möta varsel inom industrin och tjänstesektorn.

 

Utskottsmajoriteten beslutade om yttrande enligt utkastet. Något utkast till avvikande mening fanns inte vid beslutstillfället. Någon avvikande mening fanns inte heller i den protokollsbilaga med den justerade texten som senare samma dag överlämnades till finansutskottet. Socialdemokraternas avsikt var att följa upp partimotionen i en avvikande mening i enlighet med vårt preliminära ställningstagande den 21 oktober. Jag konstaterar dock att detta tydligen inte har uppfattats vid beslutstillfället, vilket jag önskar få antecknat till protokollet.

 

JUSTERAT

 

 

 

Hillevi Engström

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

2               Yttrande till FiU, proposition 2008/09:2, vad gäller tilläggsbudgeten till statsbudgeten för budgetåret 2008

RIKSDAGEN                        NÄRVAROFÖRTECKNING   Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                               till protokoll

                                                                                                                                   2008/09:6

                                                                 RIKSMÖTET 2008/09

 

§§

1-2

 

§§

3-13

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

-

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                   – anger om en ledamot varit frånvarande.

                   ) anger del av dagordningspunkten.

 

                                                Bilaga 2

                                                            till protokoll

                                                2008/09:6

 

 

Utskottet tillstyrker de i proposition 2008/09:2 Tilläggsbudget 2 framlagda förslagen som rör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

 

I motion 2008/09:Fi303 yrkar Socialdemokraterna att anslaget för köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (anslag 22:3 på UO13 budgetåret 2008) ökas med 250 miljoner kronor för ett program för att möta varsel inom industrin och tjänstesektorn. Utskottet kan konstatera att det för innevarande år finns ett prognostiserat överskott på detta anslag om ca 1,5 miljarder kronor. Utskottet hänvisar till vad som sägs i yttrandet över ramarna för utgiftsområdena 13 och 14 (2008/09:AU1y) bl.a. om den beredskapsorganisation som Arbetsförmedlingen inrättat. Något behov av att öka anslaget för innevarande år har inte framkommit. Motionen bör avslås.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.