Protokoll utskottssammanträde 2009/10:27

Kulturutskottets protokoll 2009/10:27

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27

 

DATUM

Tisdagen den 15 juni 2010

TID

Kl. 10.30–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni med medarbetare, informerade om de frågor inom ungdomspolitiken som avhandlats inom EU under det spanska ordförandeskapet och som väntas bli aktuella under höstens belgiska ordförandeskap.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Justerades protokoll 2009/10:26 av den 3 juni 2010.

 

 

§ 3

Justering av utlåtande – KrU14

 

Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens grönbok Att ta tillvara potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn KOM (2010)183 (jfr prot. 2009/10:26.3)

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtandet 2009/10:KrU14 justerades.

 

Anmäldes ett särskilt yttrande.

 

 

§ 4

Justering av uppskovsbetänkande – KrU15

 

Utskottet fortsatte behandlingen av uppskovsbetänkandet med anledning av att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till nästa valperiod (jfr prot. 2009/10:26.5).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2009/10:KrU15 justerades.

 

 

§ 5

Anmälningar

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

 

§ 6

Tack

 

Ordförande Siv Holma (v) framförde ett tack till utskottets ledamöter samt till utskottets kanslipersonal för gott samarbete under denna mandatperiod.

 


 

 

 

§ 7

Tack

 

Vice ordförande Christer Nylander (fp) framförde ett tack till ordförande Siv Holma (v) samt utskottets kanslipersonal för gott samarbete under denna mandatperiod

 

Vidare tackade Leif Pagrotsky (s) och Anneli Särnblad (s) för gott samarbete i utskottet samt med utskottets kanslipersonal.

 

 

§ 8

Justering av dagens protokoll

 

Utskottet beslutade att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Inkomna skrivelser

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2009/10:27

                                                                 §§

1–4

5–8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nylander, Christer (fp), vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bouveng, Helena (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrén, Gunnar (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande