Protokoll utskottssammanträde 2009/10:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:2

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2

 

DATUM

2009-10-15

TID

08.00-09.10

10.30-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Överläggning enligt 10 kap. 3 § RO om vissa fiskefrågor

Utskottet överlade med statssekreterare Rolf Eriksson åtföljd av tjänstemännen Tomas Dahlman, Linda Broström, Elin Johnson,

Agnetha Alriksson, Marcus Öhman, Karin Victorin, Carina Knorpp, Marika Pock och Fredrik von Unge, samtliga från Jordbruksdepartementet om:

KOM(2009) 439 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön.

 

Underlag utgjordes av översänd promemoria från Jordbruksdepartementet (dnr 170-290-09/10).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var att fiskeriförvaltningen ska verka för ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande och utgå ifrån ekosystemansatsen. För att nå detta är det viktigt att beakta den vetenskapliga rådgivningen samt följa existerande förvaltnings- och återhämtningsplaner. Kommissionens förslag visar på en ansvarsfull inriktning vilket Sverige stödjer. Enligt ICES rådgivning kan torskfisket i Östersjön ökas vilket kommissionen föreslår. Situationen för sillen i västra Östersjön är oroande därför behövs en tydlig reduktion. Det är viktigt att en förvaltningsplan för de pelagiska arterna tas fram snarast möjligt. Regeringen stödjer att uppgradering (high grading) av fångster förbjuds. Utkast (discard) i torskfisket bör förbjudas men det är viktigt att det sker i samband med att andra åtgärder genomförs, inklusive en förbättrad selektivitet i trålredskapen. En ökad selektivitet bör införas redan under 2010.

 

Ordförande konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Företrädarna för (s,v,mp) anmälde följande avvikande mening:

Sverige ska driva frågan om att ett utkastförbud för torskfisket i Östersjön införs snarast, dock senast den 1 januari 2011, förenat med införandet av ett minimimått på 45 cm.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 2

Information inför Jordbruks- och fiskeråd
Statssekreterare Rolf Eriksson med medarbetare informerade inför Jordbruks- och fiskerådet den 19-20 oktober 2009.

 

§ 3

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde den 24 september 2009 justerades.

 

§ 4

Ärendebehandling
Utskottet upptog till behandling KOM (2009) 163 Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1, volym 1, såvitt gäller ramen för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel jämte motionerna 2009/10:Fi260 (s), 2009/10:Fi261 (v) och 2009/10:Fi262 (mp) i berörda delar.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Utskottet tillstyrker de i proposition 2009/10:1 framlagda förslagen om utgiftsram för år 2010 och beräknad utgiftsram för år 2011 och 2012 såvitt avser utgiftsområdena 20 och 23. Därmed avstyrker utskottet motionerna 2009/10:Fi260 (s), 2009/10:Fi261 (v) och 2009/10:Fi262 (mp) i berörda delar.

 

Mot beslutet om utgiftsram för år 2010 och beräknad utgiftsram för år 2011 och 2012 anförs avvikande meningar av Anders Ygeman, Bo Bernhardsson, Ann-Kristine Johansson, Jan-Olof Larsson, Helén Pettersson i Umeå och Aleksander Gabelic (alla s) som i stället tillstyrker motion 2009/10:Fi260 i berörda delar, av Wiwi-Anne Johansson (v) som i stället tillstyrker motion 2009/10:Fi261 i berörda delar och av Tina Ehn (mp) som i stället tillstyrker motion 2009/10:Fi262 i berörda delar.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 såvitt gäller förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2008 för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande:

 

Utskottet tillstyrker de i proposition 2009/10:2 framlagda förslagen om tilläggsbudget för år 2009.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 8

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 9

Arbetsplan för hösten 2009

Kanslichefen anmälde utskottets preliminära arbetsplan för hösten 2009. Planen lämnades utan erinran.

 

§ 10

Överlämnande av motioner

Utskottet beslutade att, under förutsättning av berört utskotts medgivande, överlämna följande motioner till finansutskottet:

 

2009/10:

MJ215 av Sten Bergheden (m) yrkande 2

MJ312 av Olle Thorell (s)

MJ358 av Helena Leander m.fl. (mp)yrkande 33

MJ370 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 12


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Information från Miljödepartementet

Utskottet beslutade att ta vid sammanträdet den 10 november 2009 ta emot information från Miljödepartementet, statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, angående implementeringen av vattendirektivet.

 

§ 12

Klimatmötet i Köpenhamn

Utskottet beslutade att även Maria Wetterstrand (mp) representerar utskottet i regeringens delegation vid klimatkonferensen COP15 i Köpenhamn i december 2009.

 

§ 13

Middag hos jordbruksministern

En inbjudan till middag hos jordbruksministern anmäldes. Utskottet beslutade föreslå onsdagen den 3 eller onsdagen den 10 mars 2010.

 

§ 14

Utländskt besök

En delegation från Ecuador önskar träffa utskottet för att informera om oljeutvinningen i den ecuadorianska delen av Amazonas. Utskottet beslutade att ta emot delegationen den 22 oktober 2009 kl. 14.00 och att Anita Brodén (fp), Wiwi-Anne Johansson (v), Tina Ehn (mp) och Lars Tysklind (fp) representerar utskottet.

 

§ 15

FAO-konferens

Utskottet beslutade att Anita Brodén (fp) representerar utskottet vid FAOs parlamentarikermöte i Rom den 16-18 november 2009 och Bengt-Anders Johansson (m) vid den därpå följande ordinarie FAO-kongressen den 18-22 november.

 

 

 

§ 16

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 08.30.

 

§ 17

Information inför Miljöråd

Miljöminister Andreas Carlgren med medarbetare informerade inför Miljörådet den 21 oktober 2009.

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

Justeras den 22 oktober 2009

 

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:2

 

§ 1-3

§ 4-16 

§ 17

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

N

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-10-15

                                                                                                        Bilaga 3

                                                                                                        till protokoll

                                                                                                        2009/10:2

 

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 22 september - 12 oktober 2009

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum
(MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2009) 483

2009-09-21

2009-09-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet

 

KOM(2009) 484

2009-09-21

2009-09-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Nordostatlantiska fiskerikommissionen

 

KOM(2009) 485

2009-09-21

2009-09-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i kommissionen för bevarandet av marina levande tillgångar i Antarktis

 

KOM(2009) 486

2009-09-17

2009-09-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik om växtskyddsmedel, med ändring av kommissionens förslag i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget

 

KOM(2009) 505

2009-09-23

2009-09-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 754/2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008

 

KOM(2009) 506

2009-09-23

2009-09-25

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 43/2009 vad gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd

 

KOM(2009) 510

2009-10-02

2009-10-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

 

 

 

KOM(2009) 517

2009-10-05

2009-10-06

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2010 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet

 

 

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum
(MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

 

KOM(2009) 516

2009-10-07

2009-10-08

 

 

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött

 

 

KOM(2009) 539

2009-10-09

2009-10-12

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)

 

 

K(2009) 7513
(löpnr saknas på det fysiska dok.)

2009-09-25
(dok.datum saknas)

2009-09-28

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i augusti 2009

 Återrapporter m.m.

 

 

 

 

Återrapport

2009-09-07

2009-09-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet 7 september 2009

 

Återrapport

2009-09-16

2009-09-24

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från informella jordbruks- och fiskeministermötet i Växjö 14-15 september 2009

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.