Protokoll utskottssammanträde 2009/10:4

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2009/10:4

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4

 

DATUM

2009-11-03

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny suppleant

Åke Sandström (c) hälsades välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

 

§ 2

Justering av protokoll

Protokollet från utskottets sammanträde den 22 oktober 2009 justerades.

 

§ 3

Ärendebehandling

Utskottet upptog till fortsatt behandling KOM (2009) 163 Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 4

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling proposition 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter samt motioner från allmänna motionstiden 2009.

 

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes. Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet) enligt 10 kap. 3 § RO med anledning av följande inkomna EU-dokument:

 

KOM(2009) 553 Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

 

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 7

Intern utfrågning

Utskottet beslutade att vid lämpligt sammanträde under hösten hålla en intern utfrågning med företrädare för Jordbruksverket, Svensk mjölk och Sveriges mjölkbönder angående situationen på mejerimarknaden och för Sveriges mjölkbönder.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 10 november 2009 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Eva Forsman

 

Justerat den 10 november 2009

 

Claes Västerteg

 

 

 


 MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:4

 

§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Maria Norlin (kd) tjl. t o m 100131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Wetterstrand (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Erik Ågren (kd) ers. t o m 100131

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

                2009-11-03

                                                                                         Bilaga 3

                                                                                         till protokoll

                                                                                         2009/10:4

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 13 - 28 oktober 2009

 

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum
(MJU)

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

 

KOM(2009) 535

2009-10-14

2009-10-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… av den […] m avfallsstatistik

 

KOM(2009) 541

2009-10-15

2009-10-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

 

KOM(2009) 553

2009-10-16

2009-10-19

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

 

KOM(2009) 547

2009-10-21

2009-10-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 1:a ekonomiska rapporten om genomförandet av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret 2008

 

KOM(2009) 548

2009-10-21

2009-10-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Andra ekonomiska rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om av europeiska garantifonden för jordbruket – räkenskapsåret 2008 –
{SEK(2009) 1368 slutlig}

 

KOM(2009) 585

2009-10-26

2009-10-26

 

 

Förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska gemenskapens vägnar när det gäller förslag till ändringar av bilagorna II och III till protokollet om särskilt skyddade områden och biologisk mångfald i Medelhavsområdet till konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion (Barcelonakonventionen) vid det sextonde partsmötet

 

K(2009) 8328
(löpnr saknas på det fysiska dok.)

2009-10-21
(dok.datum saknas)

2009-10-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den ?? om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i september 2009

  

 

Återrapporter m.m.

 

 

 

 

Återrapport

2009-10-21

2009-10-22

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet
 19-20 okt 2009

 

Återrapport

2009-10-28

2009-10-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Miljörådet
21okt 2009

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.