Protokoll utskottssammanträde 2009/10:6

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:6

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6

 

DATUM

Tisdagen den 3 november 2009

TID

11.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information

 

Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 3

EU-information från kansliet

 

Informerades bl.a. om

a)     att två EU-dokument inkommit SEK (2009) 1382 och KOM(2009) 599 (överlämnas till TU),

b)     rapporten KOM(2009) 504 om subsidiaritetsprövning i de nationella parlamenten och

c)     de ärenden som är uppe till behandling i systerutskotten i Europaparlamentet under veckan.

 

§ 4

Behandling av proposition 2009/10:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

 

Utskottet behandlade propositionen och en motion väckt under den allmänna motionstiden 2008/09 och motioner väckta under den allmänna motionstiden 2009/10 (bet. 2009/10:AU1).

 

Ärendet föredrogs och bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5a

Fråga om mottagande av motion

 

Utskottet beslutade att ta emot motion 2009/10:So357 (s) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5b

Fråga om överlämnande av motion

 

Utskottet beslutade, under förutsättning av berörda utskotts medgivande, att överlämna motion 2009/10:Fi299 (v) yrk. 12 till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Avrapporteringar

 

Ordföranden rapporterade från Arbetsmiljöriksdagen den 23 oktober och Ann-Christin Ahlberg från ett seminarium arrangerat av FN och IPU om bl.a. våld mot kvinnor som hölls i Genève den 22 oktober.

 

§ 7

Justering av protokoll

 

Protokoll 2009/10:5 justerades.

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr. 2009/10:451 och 2009/10:509.

 

§ 9

Övrigt

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 november kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Linda Backman

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Hillevi Engström

 


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:6

 

§ 1

§ 2-10

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

Hillevi Engström (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m) ledig 090421-091123

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Anefur (kd)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curt Linderoth (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn D anges med * vilka ledamöter som deltagit i handläggningen

I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande

- anger om en ledamot varit frånvarande

) anger del av dagordningspunkten