Protokoll utskottssammanträde 2011/12:1

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:1

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1

 

DATUM

2011-09-20

TID

11.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under överläggningen med regeringen.

 

2 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

3 §

Besök

 

Utskottet beslöt ta emot besök av senator Gavin Marshall, Australien, den 28 september 2011.

 

4 §

Grönbok om modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (Utlåtande, UbU3)

 

Utskottet behandlade KOM (2011) 367.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § inför rådets möte (Konkurrenskraft) den 29-30 september 2011 - Euratom

Utskottet överlade med statssekreteraren Peter Honeth, åtföljd av kansliråden Per-Erik Yngwe och Maria Wilenius och departements-sekreteraren Marija Milivojevic, Utbildningsdepartementet, inför rådets möte (Konkurrenskraft, forskningsfrågor) den 29-30 september 2011.

 

Underlag

Underlag till överläggningen utgjordes av följande dokument:

A.

– PM från Utbildningsdepartementet.

Rubrik: Överenskommelse om allmän inriktning för rådsbeslut om särprogram, indirekta åtgärder. Diarienummer 150-7-2011/12.

– Utkast till beslut om Euratoms indirekta åtgärder. Proposal for a Council decision concerning the specific programme, to be carried out by means of indirect actions, implementing the Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training activities (2012 - 2013)

B.

– PM från Utbildningsdepartementet.

Rubrik: Överenskommelse om allmän inriktning för rådsbeslut om särprogram, direkta åtgärder (gemensamma forskningscentrumet – JRC). Diarienummer 150-8-2011/12.

– Utkast till beslut om Euratom JRC (gemensamma forskningscentrumet).  Proposal for a Council Decision concerning the specific programme, to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre, implementing the Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training activities (2012 to 2013)

C.

– PM från Utbildningsdepartementet. Rubrik: förslag till allmän inriktning för Rådsförordning (Euratom) om regler för deltagande. Diarienummer 150-43-2011/12.

– Utkast till beslut. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2012–2013)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

A. Sverige välkomnar ett ökat fokus på kärnsäkerhet. Sverige har i första hand bevakat skrivningarna om budgeten. Sverige kan förväntas stödja överenskommelsen om allmän inriktning.

B. Sverige välkomnar ett ökat fokus på kärnsäkerhet. Sverige har främst bevakat frågor som rör budgeten. Sverige kan stödja överenskommelsen om allmän inriktning.

C. Regeringen anser att Sverige kan ställa sig bakom förslaget.

 

Utskottet

Företrädarna för närvarande partier (S, M, MP, FP, SD, V och KD) förklarade att de delar regeringens ståndpunkt under samtliga punkter. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkter.

___

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

6 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § inför rådets möte (Konkurrenskraft) den 29-30 september 2011 - förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

Utskottet överlade med statssekreteraren Peter Honeth, åtföljd av kansliråden Per-Erik Yngwe och Maria Wilenius och departements-sekreteraren Marija Milivojevic, Utbildningsdepartementet, inför rådets möte (Konkurrenskraft, forskningsfrågor) den 29-30 september 2011.

 

Underlag

Underlag till överläggningen utgjordes av följande dokument:

–PM från Utbildningsdepartementet.

Rubrik: Förslag till förordning som tillägg till förordning (EC) No 521/2008 avseende uppförande av det gemensamma företaget Bränsleceller och vätgas. Diarienummer 150-9-2011/12.

– Utkast till förordningsändring: Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 521/2008 setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige stöder förslaget till förordningsändring.

 

Utskottet

Företrädarna för närvarande partier (S, M, MP, FP, SD, V och KD) förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

___

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

7 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § inför rådets möte (Konkurrenskraft) den 29-30 september 2011 - lanseringen av det gemensamma programinitiativet ”Fler år bättre liv”

 

Utskottet överlade med statssekreteraren Peter Honeth, åtföljd av kansliråden Per-Erik Yngwe och Maria Wilenius och departements-sekreteraren Marija Milivojevic, Utbildningsdepartementet, inför rådets möte (Konkurrenskraft, forskningsfrågor) den 29-30 september 2011.

 

Underlag

Underlag till överläggningen utgjordes av följande dokument:

– PM från Utbildningsdepartementet.

Rubrik: Rådsslutsatser om lanseringen av det gemensamma programinitiativet "Fler år bättre liv". Diarienummer 150-10-2011/12.

– Utkast till rådslutsatser: Draft Council conclusions on the launching of joint programming initiative 'More Years Better Lives'

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att Sverige kan stödja de aktuella slutsatserna.

 

Utskottet

Företrädarna för närvarande partier (S, M, MP, FP, SD, V och KD) förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

___

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

8 §

EU-information

Statssekreteraren Peter Honeth informerade utskottet om aktuella EU-frågor:

– Kommissionens förslag till finansiering av forskning, innovation och utbildning perioden 2014-2020.

– Konferensen om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation den 10 juni 2011, Bryssel.

– Regeringens ställningstagande avseende grönboken om direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras torsdagen den 22 september 2011

 

 

Margareta Pålsson

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:1

 

§ 1-4

§ 5-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (S), v. ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.