Protokoll utskottssammanträde 2012/13:34

Justitieutskottets protokoll 2012/13:34

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34

 

DATUM

2013-09-12

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 30 maj 2013 justerades.

 

§ 2

Förslag till förordning om anpassning av vissa akter inom RIF-området till artikel 290 i EUF-fördraget, KOM(2013) 452

 

(Beredning och justering)

 

Utskottet subsidiaritetsprövade förslag till förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll, KOM(2013) 452.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av Regeringskansliets faktapromemoria 2012/13:FPM143 EU-förordningar om anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå. Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av faktapromemorian.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Mot beslutet reserverade sig ledamoten för SD.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Förslag till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom, det s.k. Cipsprogrammet, KOM(2013) 580

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag till rådets beslut om upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom, det s.k. Cipsprogrammet, KOM(2013) 580.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen (JuU3)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:156 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 7

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 3 oktober 2013

 

Morgan Johansson

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:34

 

§ 1-7

§

§

§

§

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2013-02-22

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.