Protokoll utskottssammanträde 2012/13:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:50

DATUM

2013-06-20

TID

08.00–09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjorth, föredragande Anders Dölling Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden och föredragande Anna Rune från socialutskottet.

§ 2

EU-förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv

Utskottet överlade med statsrådet Maria Larsson, Socialdepartementet, om förslag till reviderat tobaksproduktsdirektiv, KOM(2012) 788.

Underlaget utgjordes av en tidigare utsänd kanslipromemoria samt en vid bordet utdelad promemoria upprättad vid Socialdepartementet (se bilaga 2).

Vid sammanträdet lämnade regeringen sitt förslag till ståndpunkt och förhandlingslinje inför det fortsatta förhandlingsarbetet enligt bilaga 2.

Ordföranden konstaterade att det inte fanns stöd för regeringens presenterade förslag till ståndpunkt och förhandlingslinje. I stället ansåg utskottet att regeringens ståndpunkt och förhandlingslinje bör lyda enligt följande:

Mot bakgrund av den rättsliga analysen som genomförts av grundlagsenheten (L6) på Justitiedepartementet och de forskningsresultat som visar på att kombinerade hälsovarningar kan vara en effektiv åtgärd för att minska rökning är regeringens ståndpunkt och förhandlingslinje följande.

En ökning av dagens storlek på de aktuella hälsovarningarna kan vara en viktig åtgärd för att minska rökningen men är även grundlagsstridig. Regeringens bedömning är dock att en omfattning på 50 % är acceptabel och genomförbar utifrån svensk grundlag.

Det kan vid förhandlingarna uppkomma en situation där en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna ställer sig bakom en större storlek än 50 % (och mindre än 70 %). Mot bakgrund av detta samt att regeringen ser de positiva folkhälsoaspekterna av varningsbilder (och större sådana) ska inte Sverige motsätta sig en storlek på hälsovarningarna mellan 50-70 % om kvalificerad majoritet av medlemsstaterna önskar det.

Sverige ska vid förhandlingen framföra att omfattningen av hälsovarningarna kan strida mot svenska grundlagar. Sverige ska därför i en ensidig deklaration framföra att det är osäkert om och hur Sverige kan genomföra direktivet avseende hälsovarningarnas storlek. Vidare ska Sverige framföra att det för närvarande pågår ett översynsarbete gällande svenska tryck- och yttrandefrihetliga grundlagsbestämmelser avseende utformningen av varningstexter, innehållsdeklarationer och annan liknande produktinformation.

Mot bakgrund av grundlagsproblematiken har Sverige även framfört att följande skälstext införs i direktivet:

”This Directive does not affect the obligation to respect fundamental rights and fundamental legal principles, including the freedom of expression, as enshrined in Article 11, in conjunction with Article 52, of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in other relevant provisions.”

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:49.

§ 4

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption.

§ 5

Justering av dagens protokoll

Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll och särskilda protokollet 2012/13:51.

Vid protokollet

Thomas Larue

Justeras

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:50

§ 1-2

§ 3-5

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

-

Lars Elinderson (M)

-

-

Billy Gustafsson (S)

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

-

-

Karin Granbom Ellison (FP)

-

-

Hans Hoff (S)

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

Kajsa Lunderquist (M)

x

x

Tuve Skånberg (KD)

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

-

-

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

Lena Sommestad (S)

x

x

Sedat Dogru (M)

x

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

x

-

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.