Protokoll utskottssammanträde 2013/14:10

Civilutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10

DATUM

2013-12-12

TID

8.00-8.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:9.

§ 2

Insolvens- och utsökningsrätt (CU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades till nästa sammanträde.

§ 3

Hyresrätt m.m. (CU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sanktionsavgift vid bristande kreditprövning (CU13)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:34.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag till förordning om ändring av förordningen om ett europeiskt småmålsförfarande och förordningen om ett europeiskt betalningsförläggande


Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 794.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna EU dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.


§ 7

Övrigt

Utskottet beslutade att under juluppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 januari 2014 kl. 9.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 16 januari 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:10

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Ola Johansson (C)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Marianne Berg (V)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Bino Drummond (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 131220

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Karin Östring Bergman (C) ers. t.o.m. 131220

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.