Protokoll utskottssammanträde 2013/14:11

Civilutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11

DATUM

2014-01-16

TID

9.00-9.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:10.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Suzanne Primér från enheten it-verksamhetsstöd får närvara under dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Associationsrätt m.m. (CU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU8.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Sjöfylleri (CU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU12.

§ 5

Insolvens- och utsökningsrätt (CU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU11.

S-, M-, FP-, C-, V- och KD- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Ersättningsrätt (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU14.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 7

Inkomna EU dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckningen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 januari 2014 kl. 9.30.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 23 januari 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:11

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

Oskar Öholm (M)

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

Carina Ohlsson (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Marianne Berg (V)

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

Lars Eriksson (S)

Bino Drummond (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140314

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.