Protokoll utskottssammanträde 2013/14:13

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13

DATUM

2013-11-28

TID

10.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 § riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarsmakten om dess verksamhet och som bör hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som betingas av förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

ÖB general Sverker Göranson, flygvapeninspektör generalmajor Micael Bydén och marininspektör konteramiral Jan Thörnqvist informerade utskottet om incidentberedskapen m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:12.

§ 3

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen påminde utskottet om sista datum för att anmäla deltagande i Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen den 12-14 januari.

Tf kanslichefen meddelade att generaldirektören för Kustbevakningen besöker utskottet torsdagen den 5 december.

Tf kanslichefen påminde om mötet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 11 december på kvällen. Anmälan om deltagande meddelas kansliet.

Tf kanslichefen informerade inför den gemenensamma resan med utrikesutskottet till Natohögkvarteret i Bryssel den 29 november.

§ 4

EU-frågor

Tf kanslichefen anmälde följande skrivelser:

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Andra utvärderingsrapporten om genomförandet av direktivet om ökat hamnskydd, KOM(2013) 792.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om medlemsstaternas tillämpning av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods, KOM(2013) 815.

Peter Jeppsson (S) ställde en fråga gällande hamnskydd som kansliet återkommer till.

Skrivelserna lades till handlingarna.

Tf kanslichefen upplyste om att regeringen samråder i EU-nämnden fredagen den 29 november inför mötet i rådet för frågor inom transport, telekommunikation och energi (TTE) den 5-6 december, då ordförandeskapet ska presentera en lägesrapport för arbetet med förslaget till direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen, det s.k. NIS-direktivet.

§ 5

Rapporter

Anders Hansson (M) och Clas-Göran Carlsson (S) återrapporterade från ett besök med Nato-delegationen i Rom.


Mikael Oscarsson (KD) återrapporterade från besök på Försvarsmaktens röjdykardivision i Skredsvik.

Åsa Lindestam (S) och Peter Rådberg (M) återrapporterade från Försvarsforum i Göteborg.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att med hänvisning till de åtgärder som vidtagits i form av inhämtande av information från Försvarets radioanstalt lägga skrivelsen från Bodil Ceballos (MP) och Peter Rådberg (MP), anmäld vid utskottets sammanträde den 22 oktober, till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 5 december kl. 10.00.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras – 2013-12-05

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:12

§ 1

§ 2-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Allan Widman (FP)

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

O

X

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

O

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande