Protokoll utskottssammanträde 2013/14:14

Civilutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14

DATUM

2014-02-04

TID

11.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:13.

§ 2

Familjerätt (CU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom (CU16)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:43.

Ärendet bordlades.

§ 4

Hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser från Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) om den förmynderskapsrättsliga lagstiftningen anmäldes.

Vidare anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 februari 2014 kl. 9.30.


Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 6 februari 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:14

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

Oskar Öholm (M)

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

Carina Ohlsson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

O

O

Jan Lindholm (MP)

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Marianne Berg (V)

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140314

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

X

X

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

O

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.