Protokoll utskottssammanträde 2013/14:14

Justitieutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14

DATUM

2014-02-04

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Linda Backman från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara på sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:13.

§ 3

Polisfrågor (JuU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU14.

S-, MP-, SD-, och V- ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP-, SD-, och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013.

Utskottet beslutade att i enlighet med 4 kap. 8 § första stycket andra meningen riksdagsordningen bereda finansutskottet tillfälle att yttra sig över de nedan nämnda motionerna till den del dessa avser frågan om att regeringen ska stimulera arbetet med att inrätta flera barnahus och arbeta för att barnahusens uppdrag ska omfatta barn upp till 18 år.

2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 30,

2012/13:Ju359 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (båda S),

2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 48,

2013/14:Ju290 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (båda S) och

2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 58.

Ärendet bordlades.

§ 5

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (JuU5y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:47 och motion 2013/14:K5.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 6 februari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 6 februari 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:14

§ 1-3

§ 4

§ 5-7

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

X

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Kerstin Haglö (S)

-

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

X

Christer Adelsbo (S)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Johan Pehrson (FP)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

O

X

Maria Ferm (MP)

-

-

-

Caroline Szyber (KD)

-

-

-

Richard Jomshof (SD)

X

X

X

Lena Olsson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

O

O

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Pia Hallström (M)

O

X

O

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

O

O

O

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

O

O

O

Robert Halef (KD)

Stefan Svanström (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2013-09-26