Protokoll utskottssammanträde 2013/14:15

Civilutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15

DATUM

2014-02-06

TID

9.30-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:14.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreteraren Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till rådets förordning om stadga för europeiska stiftelser (FE) och förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell information och mångfaldspolitik.

§ 3

Familjerätt (CU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Planering och byggande (CU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Konsumenträtt (CU20)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet beslutade att behandla motioner 2013/14:C447 yrkande 6 av Veronica Palm m.fl. (S) och 2013/14:C333 av Anton Abele (M) tillsammans med proposition 2013/14:79 Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (bet. CU24).

Ärendet bordlades.

§ 7

Preliminär plan

Utskottets preliminära sammanträdesplan våren 2014 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 8

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 18 februari 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 18 februari 2014

Veronica Palm
CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:15

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

Oskar Öholm (M)

X

X

X

X

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

O

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

O

O

Ola Johansson (C)

X

X

X

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

Marianne Berg (V)

X

X

X

O

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

X

O

X

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

O

O

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140314

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

O

O

O

O

O

O

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

O

O

O

X

O

O

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.