Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Protokoll utskottssammanträde 2013/14:15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15

DATUM

2013-01-23

TID

08.00 – 09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland


Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet, om

KOM(2013) 812 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland.

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2- 872 -2013/14).

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringens övergripande ståndpunkt är att informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder inte bör finansieras via EU-budgeten utan att det är en uppgift för marknadens aktörer. Inför det faktum att politiken med EU-stöd till informationskampanjer och säljfrämjande redan är etablerat och har ett brett stöd inom unionen, ligger det i svenskt intresse att verka för förbättringar som gör att gemenskapens medel kan utnyttjas mer effektivt i framtiden.

Regeringen motsätter sig kommissionens förslag att öka budgeten, men kan i övrigt i huvudsak acceptera till de förändringar som föreslås. Regeringen delar kommissionens bedömning att säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer är förenliga med gröna boxens kriterier i WTO:s jordbruksavtal och fördrar därför säljfrämjande åtgärder framför andra mer handels- och marknadsstörande åtgärder, som exempelvis exportbidrag.

I det fortsatta arbetet är det centralt för regeringen att budgetrestriktivitet, regelförenkling och en ökad marknadsorientering av jordbrukssektorn eftersträvas; att regelverket kan tillämpas på ett sätt som innebär att alla medlemsstater behandlas lika; att marknadsföring av produkter som kan vara skadliga för hälsan motverkas samt att åtgärderna är förenliga med gröna boxens kriterier i WTO:s jordbruksavtal.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Förslaget till säljfrämjande åtgärder är förkastligt i form och innehåll.

Det innebär mer än en tredubbling av anslagen. Förutom vin och sprit, som sedan tidigare omfattas av dessa åtgärder, tillförs nu bakverk, choklad och öl. Det blir omöjligt att förändra detta förslag till något som skulle kunna accepteras. Ibland är det bästa sättet att påverka att någon part klart och tydligt säger nej. Det borde Sverige göra i det här fallet. Den svenska ståndpunkten borde alltså vara att rösta nej till förslaget.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Avslutat litauiskt och nytt grekiskt ordförandeskap

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information om det avslutade litauiska och det nya grekiska ordförandeskapet i EU.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:14.

§ 4

Vattenvård (MJU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vattenvård.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU8 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S) – under punkt – 1 – havsmiljön i Östersjön,

- (S) (V) – – - ” - – 2 – Helcom,
- (S) – – - ” - – 3 – läkemedelsrester,
- (MP,V) – – - ” - – 4 – läckande vrak,
- (S,SD,V) – – - ” - – 5 – rena kuster,
- (MP) – – - ” - – 6 – EU:s vattendirektiv och – – – – – miljökvalitetsnormer,
- (MP,V) – – - ” - – 9 – ekonomiska styrmedel och – – – – – övergödning,
- (MP,V) – – - ” - – 10 – näringsbalanser på gårdsnivå,
- (MP) – – - ” - – 12 – internationellt samarbete kring – – – – kväve,

- (S,V) – – - ” - – 13 – toalettavfall från fartyg,

- (S) (V) – – - ” - – 14 – enskilda avlopp,

- (S) – – - ” - – 15 – grundvatten,

- (S,MP,V) – – - ” - – 16 – skyddet av dricksvattentäkter,

- (S,SD) – – - ” - – 17 – avloppsinträngning i – – – – – dricksvatten,

- (S,MP,V) – – - ” - – 18 – utfasning av tvåtaktsmotorer,

- (MP) – – - ” - – 19 – miljöproblem vid – – – – – småbåtshamnar.

§ 5

Skogspolitik (MJU12)

Utskottet behandlade motioner om skogspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter (MJU15)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:39.

Ärendet bordlades.

§ 7

Sverige i Arktiska rådet

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:50.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 8

Kommissionens förslag om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2013) 892.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens förslag om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2013) 893.

Ärendet bordlades.

§ 10

Kommissionens förslag om nya livsmedel

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2013) 894.

Ärendet bordlades.

§ 11

Kommissionens förslag om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 919.

Ärendet bordlades.

§ 12

Kommissionens förslag om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 920.

Ärendet bordlades.

§ 13

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen

Landsbygdsdepartementet om

KOM(2013) 892 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

KOM(2013) 893 Förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

KOM(2013) 894 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel

och med Miljödepartementet om

KOM(2013) 919 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

KOM(2013) 920 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 15

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade till näringsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2013/14:MJ424 y 11 av Jens Holm m.fl. (V).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 16

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 januari 2014 kl. 11.00.

§ 17

Kommissionens förslag om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare

Utskottet överlade med statssekreterare Anders Flanking, Miljödepartementet, om

KOM(2013) 758 Förslag till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare

Underlaget utgjordes av översänd promemoria enligt följande (dnr 1.6.2- 1146 -2013/14):

Majs 1507 är en genetiskt modifierad majs som har gjorts resistent mot vissa skadeinsekter t ex majsmottet (Ostrinia nubilalis) och majsflyet (Sesamia nonagrioides).

Ärendet hanteras enligt det gamla fördraget och kommittéförfarandet eftersom ansökan inkom till den spanska behöriga myndigheten under 2001. Den spanska myndigheten skrev en bedömningsrapport 2003 där man ansåg att det inte fanns några vetenskapliga bevis mot utsläppande av majs 1507. Även EFSA utvärderade majs 1507 och kom till slutsatsen att det inte blir någon negativ påverkan på människors och djurs hälsa och miljö inom ramen för dess föreslagna användning. Majs 1507 har genomgått en fullständig miljöriskbedömning utförd av EFSA 2005 som kompletterats under 2011-2012.

Jordbruksverket och Naturvårdsverket lämnade yttrande 2009 och dessa har setts över med anledning av att frågan nu har aktualiserats.

Vid kommittémötet 2009 fanns varken kvalificerad majoritet för eller emot beslut varpå frågan återgick till kommissionen, som enligt den aktuella proceduren ska lämna över förslag till rådet för beslut. (Sverige röstade ja för odling av majsen vid kommittémötet.

Kommissionen har stämts för underlåtenhet att fatta beslut om GMO 1507 och blev i september 2013 fällda.

Kommissionens presenterade ett förslag till rådsbeslut den 12 november 2013. Det innebär att rådet måste fatta beslut för den 12 februari 2014 (därefter återgår frågan till kommissionen för beslut). Det grekiska ordförandeskapet har för avsikt att rådet ska fatta beslut före den 12 februari. Det innebär att det finns tre olika vägar:

1) skriftligt förfarande, 2) som en A-punkt på ECOFIN, 3) ev. flytta jordbruksrådet.

Vid mötet i rådets arbetsgrupp för miljö den 21 januari diskuterades tillägg om skrivningar om bl. a. glyfosinat. Men det förefaller inte finnas kvalificerad majoritet varken för eller emot kommissionens förslag. Frågan om den fortsatta processen kommer att förhandlas igen på coreper den 24 januari. Regeringen föreslår att Sverige röstar ja under förutsättning att det i det reviderade förslaget till beslutet från kommissionen framgår att glyfosinat inte är tillåtet (se artikel 3).

MP- och V-ledamöterna lämnade följande avvikande mening:

Vi vill att Sverige agerar mot ett godkännande av GMO majs 1507.

Eftersom denna majs har tillförts gener som gör växten resistent mot vissa insekter, vet vi att insekterna förr eller senare utvecklar resistens. Risken är uppenbar att starkare bekämpningsmedel då behöver komma till användning.

Majssorten är också herbicidtolerant mot glyfosinat. Nu verkar samtliga länder överens om att glyfosinat är alltför skadligt för att användas. Men egenskapen finns där och användning av glyfosinat ligger som en latent fara.

Som en konsekvens av den uppmärksammade EU-domen ang GMO-pollen i honung, är det viktigt att ansvarsfrågan lyfts och att strikt ansvar åvilar tillverkaren. Den drabbade odlaren ska inte behöva leta reda på vem den ska begära skadestånd av.

Eftersom kött från djur som äter GMO-foder inte behöver märkas i Sverige och att konsumenter, som genom sin konsumtion inte vill stödja odling av GMO och inte kan göra ett sådant val, vill inte vi se odling av sådan gröda.

Man kan inte heller helt bortse från risken av kontaminering av foder till ekologiska bönder. Dessutom anser vi, att om vi inte vill se en GMO-gröda i Sverige som hotar den biologiska mångfalden, kan vi rimligen inte heller se en sådan gröda odlas någon annanstans heller.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justeras den 30 januari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:15

§ 1 - 4

§ 5 - 7

§ 8 - 16

§ 17

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

X

X

Johan Löfstrand (S)

-

-

-

-

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

-

-

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

X

Anita Brodén (FP)

-

-

O

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Christer Akej (M)

X

X

X

X

Helena Leander (MP)

O

X

X

X

Irene Oskarsson (KD)

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

Lolo Lindström (M)

O

O

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

-

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

X

O

O

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

-

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-01-23

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:15

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 11 dec. 2013 – 17 jan. 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- och SWD-dokument

 

KOM(2013) 755

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstplats för kött som används som ingrediens

KOM(2013) 874

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén (Mål 4 i kommissionens meddelande av den 11 februari 2003 om att uppdatera och förenkla unionens lagstiftning [KOM(2003) 71 slutlig]) om formellt erkännande av att ett antal rättsakter i unionslagstiftningen på jordbruksområdet har blivit föråldrade

KOM(2013) 887

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket Varningssystem 10-11/2013

KOM(2013) 888

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om behovet av ett frivilligt kvalitetsbegrepp, produkt från öjordbruk

KOM(2013) 889

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

KOM(2013) 892

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

KOM(2013) 893

Förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

SWD(2013) 520

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensanalysen Följedokument till förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion och Förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

KOM(2013) 894

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel

KOM(2013) 915

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om bedövningsmetoder för fjäderfä

KOM(2013) 917

Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

KOM(2013) 918

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Ett program för ren luft i Europa (Text av betydelse för EES)

KOM(2013) 919

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Beteckning

Rubrik

KOM(2013) 920

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

SWD(2013) 532

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Ett program för ren luft i Europa Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

KOM(2013) 921

Rapport från kommissionen Sjätte årsrapporten om genomförandet av Europeiska fiskerifonden (2012)

KOM(2013) 943

Förslag till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation

KOM(2014) 26

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.1.2014 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att
vissa sjukdomar hos vattendjur introduceras i delar av Irland, Finland, Sverige och Förenade kungariket

K-dokument

K(2013) 8576

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2013 om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för fiskerikontroll för 2013

K(2013) 8589

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

K(2013) 8667

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.12.2013 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater

K(2013) 8743

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.12.2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

K(2013) 8781

Kommissionens genomförandebeslut av den 11.12.2013 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) vad gäller Sydafrika

K(2013) 8887

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 12.12.2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller definitionen av konstruerat nanomaterial

K(2013) 8891

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.12.2013 om godkännande av vissa ändrade program för utrotning, bekämpning och kontroll av djursjukdomar och zoonoser för år 2013, om ändring av kommissionens beslut 2008/897/EG om godkännande av årliga och fleråriga program för år 2009 och om ändring av genomförandebeslut 2012/761/EU vad gäller unionens finansiella stöd till vissa program som godkänts genom det beslutet

Beteckning

Rubrik

K(2013) 9097

Kommissionens beslut av den 17.12.2013 om ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till bildåtergivningsutrustning

K(2013) 9144

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 18.12.2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser

K(2013) 9166

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.12.2013 om undantag från artikel 13.1 ii i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller barkat sågat trä av Quercus L., Platanus L. och Acer saccharum Marsh. med ursprung i Amerikas förenta stater

K(2013) 9181

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.12.2013 om ändring av beslut 2002/757/EG vad gäller kravet på sundhetscertifikat avseende skadegöraren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. för barkat sågat trä av Acer macrophyllum Pursh och Quercus spp. L. med ursprung i Amerikas förenta stater

K(2013) 9186

Kommissionens beslut av den 18.12.2013 om ändring av besluten 2010/2/EU och 2011/278/EU vad gäller de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage

K(2013) 9208

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.12.2013 om ändring av förlagorna till hälsointygen I, II och III för handel inom unionen med får och getter för slakt, gödning och avel i bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG

K(2013) 9220

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.12.2013 om rättelse av bilaga II till genomförandebeslut 2012/707/EU om fastställande av ett gemensamt format för överlämnande av information i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

K(2013) 9223

Kommissionens beslut av den 19.12.2013 om ändring av beslut 2007/506/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvål, schampo och hårbalsam

K(2013) 9653

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.12.2013 om EGFJ:s tillägg till eller minskningar av månadsbetalningar för utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ för budgetåret 2013

Fakta-PM

2013/14:FPM31

Förordning om Kyotoprotokollet och FN:s ramkonvention om klimatförändringar

2013/14:FPM36

Direktiv om utsläppsrätter och flyget

2013/14:FPM39

Förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

2013/14:FPM44

Beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om handel med utrotningshotade vilda djur och växter

Rådsrapporter

TTE-råd

Rapport från möte i TTE-rådet (energi) 12 december 2013

EPSCO-råd

Rapport från EPSCO-rådets möte den 10 december 2013 (hälsofrågor)

Jordbruksråd

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 16-17 december 2013

Miljöråd

Rapport från miljörådet den 13 december 2013


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2013/14:15

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

1.8.6-864-2013/14

Boatwasher Sweden AB / Gör om HaVs riktlinjer för båtbottentvätt, de hindrar utfasningen av bottenfärger

1.8.6-904-2013/14

Svensk Fjällavels styrelse / Borttagandet av miljöstödet för hotade
raser

1.8.6-983-2013/14

Sveriges Småbrukare / Yttrande det nya
matlandet

1.8.6-984-2013/14

Föreningen Allmogekon, Sveriges Rödkulleförening, Föreningen Äldre Boskap / Beslut om att inte förlänga åtagande i MUTRO samt inskräkningar i stöden för bevarande av utrotningshotade husdjursraser

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.