Protokoll utskottssammanträde 2013/14:15

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15

DATUM

2013-12-12

TID

8.00–9.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Information från Skolverket

Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade om PISA.

2 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:14.

3 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

4 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

5 §

Högskolan (UbU13)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

6 §

Subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att besluta om beredningsåtgärder med anledning av eventuella subsidiaritetsprövningar under tiden den 12 december 2013 – den 15 januari 2014.

7 §

Offentlig utfrågning

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning om PISA rapporten och uppdrog åt presidiet och kansliet att utarbeta ett förslag till program. Utskottets övriga ledamöter ombads ge förslag till programpunkter.

8 §

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

16 januari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras tisdagen den 17 december 2013

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:15

1 §

2- 8§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Yvonne Andersson (KD)

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

O

O

Adnan Dibrani (S)

O

X

Björn Samuelson (M)

O

O

Cecilia Dalman Eek (S)

O

O

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

X

X

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

O

O

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.