Protokoll utskottssammanträde 2013/14:16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16

DATUM

2014-01-28

TID

11.00 – 11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet och Peter Ekelund, V-kansliet, fick närvara under punkt 2.

§ 2

Riksrevisionen lämnar information om RiR 2013:19

Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare lämnade information med anledning av rapporten RiR 2013:19 ”Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet”.

§ 3

Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter (MJU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:39.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU15.

§ 4

Ändringar i djurskyddslagen (MJU14)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:41 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 892.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten lämnade följande avvikande mening:

Sverige bör ha full och suverän bestämmanderätt över vilka områden vi väljer att forska på, vilka avelsmetoder vi föredrar och vilka livsmedel vi väljer att släppa ut på marknaden. Vi ser inte att EU är bättre lämpad än svenska institutioner att reglera kloning utifrån svenska folkets intressen. Vi finner därmed att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens förslag om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 893.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten lämnade följande avvikande mening:
Sverige bör ha full och suverän bestämmanderätt över vilka områden vi väljer att forska på, vilka avelsmetoder vi föredrar och vilka livsmedel vi väljer att släppa ut på marknaden. Vi ser inte att EU är bättre lämpad än svenska institutioner att reglera kloning utifrån svenska folkets intressen. Vi finner därmed att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag om nya livsmedel

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 894.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kommissionens förslag om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 919.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Utsläppen från i förslaget aktuella anläggningar torde i allt väsentligt röra närområdet och dess luftkvalitet och är således en lokal angelägenhet. Då förslaget inte i huvudsak rör anläggningar med stora gränsöverskridande utsläpp av luftföroreningar menar vi att frågan väl kan och bör hanteras nationellt och förslaget strider därför mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Kommissionens förslag om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 920.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Utskottets arbetsplan

Utskottets preliminära arbetsplan för våren 2014 anmäldes.

Arbetsplanen lämnades utan erinran.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 30 januari 2014 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 februari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:16

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

-

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

-

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

-

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

-

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.