Protokoll utskottssammanträde 2013/14:17

Justitieutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17

DATUM

2014-02-20

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Erik Tollin fick närvara på sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:16.

§ 3

Kriminalvårdsfrågor (JuU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2013.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU17.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

.

§ 4

Unga lagöverträdare (JuU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2013.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU19.

SD- ledamoten anmälde reservation.

S-, MP- och SD- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU21.

S-, MP- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Straffrättsliga frågor (JuU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU15

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott (JuU9)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:65 Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 27 februari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 27 februari 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:17

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

-

Anna Wallén (S)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

X

Maria Ferm (MP)

-

Caroline Szyber (KD)

-

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

X

SUPPLEANTER

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

Mattias Jonsson (S)

O

Pia Hallström (M)

O

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

X

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

Stefan Svanström (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2013-09-26

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.