Protokoll utskottssammanträde 2013/14:17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17

DATUM

2014-01-30

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

Utskottet överlade med miljöminister Lena Ek, Miljödepartementet, om

KOM(2013) 722 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, med hänsyn till genomförandet 2020 av en internationell överenskommelse om tillämpning av en global marknadsbaserad åtgärd för utsläpp från internationell luftfart

Underlaget utgjordes av översänd promemoria enligt följande (dnr 1.6.2-545 -2013/14):

Preliminär svensk ståndpunkt: Regeringen analyserar för närvarande förslaget och de presenterade ståndpunkterna bör därför anses som preliminära. Regeringen verkar för att få till stånd ett praktiskt tillämpbart och internationellt accepterat system för handel med utsläppsrätter som inkluderar flyget. Kommissionens förslag ligger i huvudsaklig linje med detta. Vidare verkar regeringen för att EU:s arbete underlättar de internationella förhandlingarna inom ICAO om ett globalt marknadsbaserat styrmedel. Regeringen verkar för att tid ges för att föra bi/multilaterala förhandlingar med tredje land. Regeringen anser att det är positivt att förslaget begränsar den administrativa bördan.

Ordföranden konstaterade att det inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information om avslutat litauiskt och nytt grekiskt ordförandeskap

Miljöminister Lena Ek med medarbetare lämnade information om det avslutade litauiska och det nya grekiska ordförandeskapet i EU.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:15.

§ 4

Fiskeripolitik (MJU9)

Utskottet behandlade motioner om fiskeripolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 februari 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 februari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:17

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

X

O

Sara Karlsson (S)

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

X

O

Irene Oskarsson (KD)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

O

O

Lolo Lindström (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

Kew Nordqvist (MP)

O

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

O

X

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.