Protokoll utskottssammanträde 2013/14:17

Trafikutskottets protokoll 2013/14:17

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17

DATUM

2014-01-28

TID

Kl. 11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:16.

§ 2

It-politiska frågor (TU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:32 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Cykelfrågor (TU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Färdplan för inre marknaden för paketleveranser

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2013/14:FPM45.

Dokumentet lades till handlingarna.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 januari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-01-30

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:17

§ 1-2

§ 3-5

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Monica Green (S)

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

Lars Johansson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Stina Bergström (MP)

O

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Siv Holma (V)

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

X

X

Annika Lillemets (MP)

X

O

Gunnar Hedberg (M)

O

O

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

X

X

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)

extra suppleant

O

O

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande