Protokoll utskottssammanträde 2013/14:18

Civilutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18

DATUM

2014-02-27

TID

9.30-9.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:17.

§ 2

Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (CU23)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:71 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (CU24)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:79 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Rättsstaten En handledning för politiker

En skrift utgiven av Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law och The Hague Institute for the Internationalisation of Law (Hiil) anmäldes.

§ 5

EU-promemoria

En av kansliet uppdaterad EU-promemoria 2014-02-25 anmäldes.

§ 6

Inkomna EU dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 7

Inkomna skrivelser

En inbjudan med program till ett uppföljande möte med Beredningen för samhällsbyggnad samt Programberedningen för bostadsbyggande, SKL den 12 mars 2014 kl. 17.00 anmäldes.

Vidare anmäldes en inkommen skrivelse enligt förteckningen.


§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 6 mars 2014 kl. 9.30.


Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 6 mars 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:18

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

Oskar Öholm (M)

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

Carina Ohlsson (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Hillevi Larsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Katarina Köhler (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

Markus Wiechel (SD)

X

Marianne Berg (V)

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

Lars Eriksson (S)

X

Bino Drummond (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140314

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.