Protokoll utskottssammanträde 2013/14:18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18

DATUM

2014-02-04

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:16.

§ 2

Djurskydd (MJU10)

Utskottet behandlade motioner om djurskydd.

Ärendet bordlades.

§ 3

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Inbjudan från Tjörns kommun

Utskottet beslutade att genomföra ett studiebesök till Tjörns kommun den 31 mars – 1 april 2014.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 februari 2014 kl.10.00

Vid protokollet

Justeras den 18 februari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:18

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

-

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

O

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.