Protokoll utskottssammanträde 2013/14:19

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19

DATUM

2014-02-18

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Integritetsskydd vid signalspaning i

försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:54 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU5.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:18.

§ 3

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen anmälde inbjudan från Försvarsmakten att besöka HMS Belos den 4 april 2014.

Tf kanslichefen informerade att Kärnavfallsrådet bjuds in till utskottets sammanträde den 11 april för en presentation av årets kunskapslägesrapport.

Tf kanslichefen informerade utskottet om framlagda rapporter från Kungl. Krigsvetenskapsakademiens projekt Svensk säkerhet efter 2014.

Tf kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet torsdagen den 20 februari ställs in.

§ 4

Vissa frågor om militär verksamhet (FöU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall –

genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:69.

Ärendet bordlades.


§ 6

EU-frågor

Tf kanslichefen anmälde följande skrivelse:

Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas av unionen vid det 53:e mötet i Otifs expertkommitté för transport av farligt gods, KOM (2014) 67.

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 7

Rapporter

  • Peter Jeppsson (S) återrapporterade från ett besök på Kockums i Malmö.
  • Mikael Oscarsson (KD) återrapporterade från ett besök på F21 i Luleå och I19 i Boden.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 25 februari kl. 11.00.

§ 9

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 2 på föredragningslistan (Information inför informellt försvarsministermöte).

§ 10

Information om ubåtsupphandling

Statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 11

Information inför informellt försvarsministermöte

Statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-02-25

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:19

§ 1-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

X

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.