Protokoll utskottssammanträde 2013/14:19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19

DATUM

2014-02-27

TID

10.30–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, återrapporterade från mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 5–6 december 2013 och från ministermötet den 23–24 januari 2014.

§ 2

EU-frågor på migrationsområdet

Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, informerade utskottet om den framtida utvecklingen på RIF-området.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Migrationstryck: tendenser och utsikter

Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, om migrationstryck: tendenser och utsikter.

Underlaget utgjordes kommenterad dagordning, punkt 7, vid RIF-rådets möte den 3–4 mars 2014.

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var:

Regeringen anser att ett välfungerande europeiskt asylsystem där alla medlemsstater lever upp till den gemensamma lagstiftningen och där asylsökande behandlas och får sin ansökan prövad på ett likvärdigt sätt är den viktigaste garantin för solidaritet inom EU. Det är även viktigt att beakta det höga tryck som vissa medlemsstater upplever antingen vid yttre gräns eller i asyl- och mottagningssystemen. Den majoritet av EU medlemsstater som inte upplever detta måste visa ett större engagemang. Regeringen anser först och främst att varje land har ett eget ansvar att följa EU-lagstiftningen. Men EU måste också ta ett gemensamt ansvar, kommissionen har en central roll som fördragens väktare att säkerställa detta. Även det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har en viktig funktion både genom att stärka det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna, i syfte att förbättra genomförandet av det gemensamma asylsystemet, samt att stödja medlemsstater vars asylsystem är utsatta för ett särskilt starkt tryck.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt med ändringen ovan (kursiverat).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Arbetsgruppen för Medelhavet

Utskottet överlade med statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet, om arbetsgruppen för Medelhavet.

Underlaget utgjordes av kommenterad dagordning, punkt 8, vid RIF-rådets möte den 3–4 mars 2014, KOM(2013) 869 och faktapromemoria 2013/14:FPM34.

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt angiven i den kommenterade dagordningen var:

Regeringen välkomnar arbetsgruppens arbete. Regeringen anser att mer kan göras inom ramen för nuvarande regelverk, instrument och budgetramar. Sverige har generellt en restriktiv hållning gällande kostnadsökningar och alla EU-resurser ska tas tillvara och används på ett så effektivt sätt som möjligt. Behovsanalyser och resursfördelning ska samordnas av Frontex inom ordinarie mekanismer och budgetramar - även efter större katastrofer. Frontex bör utvecklas och förstärkas inom sitt nuvarande mandat. Regeringen anser att det är viktigt att rådet enas om förslaget till förordning om regler för Frontex sjöoperationer.

Vidare anser regeringen att ett välfungerande europeiskt asylsystem där alla medlemsstater lever upp till den gemensamma lagstiftningen och där asylsökande tas emot och får sin ansökan prövad på ett likvärdigt sätt är den viktigaste garantin för solidaritet inom EU. Samtliga medlemsstater måste även ta sitt ansvar och, i samråd med UNHCR, ge skydd åt fler genom vidarebosättning. Det är även viktigt att fokusera det långsiktiga och strategiska samarbetet med transit- och ursprungsländer i ett brett och heltäckande migrationsperspektiv och att arbeta med grundorsaker till att människor väljer eller tvingas välja att fly. Partnerskap för rörlighet utgör ett viktigt och prioriterat instrument i det arbetet.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening: Till den svenska ståndpunkten bör följande tillägg göras: Sverige efterlyser åtgärder som hindrar medlemsländer att använda lagstiftning som kriminaliserar hjälp till migranter i nöd eller använder våld för att hålla migranter borta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:18.

§ 6

Uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att uppdra åt utvärderings- och forsknings-sekretariatet att inleda en förstudie om en uppföljning av Finsam (finansiell samordning för rehabilitering med samordningsförbund). Förstudien bör presenteras under våren 2014.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
4 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 mars 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:19

§ 1–4

5–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

X

Mikael Cederbratt (M)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Finn Bengtsson (M)

X

X

Kurt Kvarnström (S)

Hans Backman (FP)

X

X

Shadiye Heydari (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Gunvor G Ericson (MP)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

X

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

O

O

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande