Protokoll utskottssammanträde 2013/14:1

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

 

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1

 

 

DATUM

2013-09-19

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Utskottets arbetsplanering hösten 2013

Tillförordnade kanslichefen meddelade att utskottets ärendeplanering har delgivits ledamöterna.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

-          Tf kanslichefen meddelade en gemensam inbjudan till Nato högkvarteret i Bryssel för utrikes- och försvarsutskottens ledamöter den 29 november 2013. Anmälan om deltagande meddelas kansliet snarast eller allra senast den 27 september.

-          Tf kanslichefen meddelade att en enkät utdelats till resenärerna som deltog i utskottsresan till USA.

-          Tf kanslichefen meddelade att inkomna kryptofax finns på kansliet för läsning.

 

§ 3

Modernare reglering av statsluftfarten (FöU3)

Utskottet behandlade proposition 2012/13:165 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

EU-förslag om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 522.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

EU-frågor

Tf kanslichefen anmälde följande skrivelser:

-          Utkast till förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2009/71/Euratom om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar. Utkast framlagt i enlighet med artikel 31 i Euratomfördraget för yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, KOM(2013) 343 slutlig.

 

Skrivelsen lades till handlingarna.

 

 

-          Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén; Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor, KOM(2013) 542 slutlig.

-          Faktapromemoria 2012/13:FPM154

 

Utskottet beslutade med stöd av kap. 4 § 11 riksdagsordningen att begära information från regeringen om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén; Mot en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor, KOM(2013) 542 slutlig.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Rapporter

Peter Hultqvist (S) återrapporterade från utskottsresan till Washington och New York, USA den 7–14 september 2013.

 

Mikael Jansson (SD) återrapporterade från ett besök i Ronneby och Karlskrona.

 

§ 7

Övriga frågor

Allan Widman (FP) anmälde en fråga gällande marinens verksamhet.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 1 oktober kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

                            Satu Saariniemi

 

 

Justeras            2013-10-01

 

 

                            Peter Hultqvist (S)

 


 

 

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:1

 

§ 1–8

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdirizak Waberi (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan Bojerud (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande