Protokoll utskottssammanträde 2013/14:1

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:1

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1

 

DATUM

2013-09-19

TID

10.00 – 10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Jordbruksråd 23 september 2013

 

Statssekreterare Magnus Kindbom med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 23 september 2013.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:41.

 

§ 3

EU-förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 620.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel (MJU5)

 

Utskottet fortsatte behandling av prop. 2012/13:161.

 

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU5.

 

§ 5

EU-förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2013) 521.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

I och med att det åligger de enskilda medlemsstaterna att allokera pengar till sin egen landbygdsutveckling skulle en ökning av EU:s medfinansiering inte stå i proportion till den effekt som kan uppnås med ökat stöd från EU. De förefaller oansvarigt och oproportionerligt att ta pengar från andra medlemsstater för att finansiera program som medlemsstaterna rimligen bör finansiera själva.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§ 6

 

 

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 7

Inkomna EU-dokument

 

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av

 

KOM(2013) 620 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 8

Införandet av den digitala mötestjänsten

 

Kanslichefen informerade om införandet av den digitala mötestjänsten i utskotten.

 

§ 9

Information från Miljödepartementet med anledning av Helcom

 

På förslag av Jan-Olof Larsson (S) uppdrogs åt kansliet att undersöka möjligheterna att få information från Miljödepartementet inför Helcoms ministermöte i oktober 2013.

 

§ 10

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

 

Anmäldes att Christer Akej (M) ersätter Linda Wemmert (M) i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp under hennes föräldraledighet.

 

§ 11

Propositionen En hållbar rovdjurspolitik och dess fortsatta beredning

 

Med anledning av propositionen En hållbar rovdjurspolitik och dess fortsatta beredning hänsköt utskottet åt presidiet att bereda frågan om uppvaktningar respektive intern utfrågning i utskottet.

 

§ 12

Utrikesutskottets utfrågning om Arktiska rådet

 

Anmäldes att utrikesutskottet håller en hearing om Arktiska rådet torsdagen den 5 december 2013 kl. 10.00, till vilken miljö- och jordbruksutskottet kommer att bjudas in.

 

§ 13

 

 

 

Besök från Tjeckiska parlamentet

 

Anmäldes att Matilda Ernkrans (S), Bengt-Anders Johansson (M), Johan Hultberg (M), Pyry Niemi (S), Åsa Coenraads (M) och Irene Oskarsson (KD), träffar en delegation från det tjeckiska parlamentet för möte med arbetslunch tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 11.00-13.30. Jan-Olof Larsson (S) och Anita Brodén anmälde att de preliminärt kan delta.

 

§ 14

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 oktober 2013 kl. 08:00

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 3 oktober 2013

 

 

Bengt-Anders Johansson

 

 

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:1

 

 

§ 1

§ 2-14

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M)  

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

 

2013-09-19

                                                                                                        Bilaga 3 till protokoll                                                                                                      2013/14:1

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 22 aug - 13 sept 2013

Beteckning

Rubrik

KOM- och SWD-dokument

 

KOM(2013) 502

Förslag till rådets förordning om definition av kriterier för när returpapper upphör att vara avfall enligt artikel 6.1 i direktiv 2008/98/EG om avfall

KOM(2013) 598

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

KOM(2013) 617

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om framstegen när det gäller frikoppling

KOM(2013) 620

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

SWD(2013) 322

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

 

 

K-dokument

 

K(2013) 5405

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 21.8.2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

K(2013) 5383

Kommissionens yttrande av den 20.8.2013 om tillämpning, avseende intermodala containrar, av förbudet mot import och export av utrustning som innehåller eller är beroende av ämnen som kontrolleras genom förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

K(2013) 5393

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 21.8.2013 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 114/2013 i syfte att korrigera de genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp 2010 som angetts för tillverkaren Piaggio

K(2013) 5512

Kommissionens svar på utlåtande 2012/13:MJU18 En europeisk strategi för plastavfall

K(2013) 5527

Kommissionens genomförandebeslut av den 29.8.2013 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 91/68/EEG vad gäller förlagorna till hälsointyg för handel inom unionen med får och getter och hälsokraven beträffande skrapie

K(2013) 5568

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.8.2013 om förlängning av de nationella programmen för insamling av primära biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska uppgifter i fiskerisektorn för åren 2011–2013 till åren 2014–2016

K(2013) 5574

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.8.2013 om fastställande av schablonbelopp för finansiering av materiella transaktioner i samband med offentlig lagring av jordbruksprodukter för räkenskapsåret 2014

K(2013) 5666

Kommissionens beslut av den 5.9.2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

 

 

 

 

Beteckning

Rubrik

Fakta-PM

 

2012/13:FPM15

Förordning om transporter av avfall

 

 

Rådsrapporter

 

 

Rapport från informella jordbruksministermötet i Vilnius den 8-10 september 2013