Protokoll utskottssammanträde 2013/14:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1

DATUM

2013-11-26

TID

12:00–12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Carina Hägg (S), som var den av de närvarande ledamöterna
som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter företogs.

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Sofia Arkelsten (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde till vice ordförande Peter Hultqvist (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Odföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av förhandlingarna.

Utskottet medgav att de ledamöter som inbjudits till sammanträdet men inte ingår i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet fick närvara vid sammanträdet.

§ 6

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, särskilda sändebudet för Afghanistan/Pakistan Nicklas Trouvé och kanslirådet Annelie Almkvist från Utrikesdepartementet, internationella chefsförhandlaren

Johan Raeder och departementssekreterare Adrienne Coyet Folke från Försvarsdepartementet, chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och överstelöjtnant Mika Ihalainen från Försvarsmakten, lämnade information med anledning av regeringens proposition 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 november kl. 09.00.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras den 28 november 2013

Sofia ArkelstenSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:1

§ 1-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M), ordf.

X

X

Peter Hultqvist (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Urban Ahlin (S)

Christian Holm (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Carina Hägg (S)

X

X

Allan Widman (FP)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Tommy Waidelich (S)

X

X

Mats Johansson (M)

X

X

Bodil Ceballos (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

O

Kent Härstedt (S)

Annicka Engblom (M)

O

O

Carin Runeson (S)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Anders Hansson (M)

Olle Thorell (S)

O

O

Christer Winbäck (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

Kenneth G Forslund (S)

Johan Forssell (M)

O

O

Peter Rådberg (MP)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

O

O

Julia Kronlid (SD)

O

O

Hans Linde (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.