Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-02-20

TID

10.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Uppvaktning av Teknikföretagen

Representanter för Teknikföretagen uppvaktade utskottet angående

förorenad mark och miljörättens dubbelreglering.

§ 2

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 4.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kommissionens förslag om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 5.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 20.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 32.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030

Utskottet fortsatte beredningen av KOM(2014) 15 för eventuellt yttrande till näringsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) enligt 10 kap. 4 § RO med anledning av

KOM(2014) 15 Kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030.

Överläggningen genomförs torsdagen den 27 februari 2014 kl. 07.45.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om

KOM(2014) 20 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Utskottets arbetsplan

Utskottets preliminära arbetsplan för återstoden av våren 2014 anmäldes.
Utskottet överlämnade till presidiet att göra eventuella justeringar.
Vidare beslutade utskottet att sammanträda tisdagen den 26 augusti 2014

kl. 11.00.

§ 10

Besök av kommissionär

Kanslichefen anmälde ett besök i riksdagen av kommissionären för inter-institutionella och administrativa frågor, Maroš Šefčovič, torsdagen den 27 mars kl. 15.00–15.55. Intresserade ledamöter anmäler deltagande till kansliet efter särskild inbjudan.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 25 februari 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 februari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:21

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf.

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

-

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

-

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-02-20

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:21

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 - 17 februari 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 4

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

KOM(2014) 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem

KOM(2014) 20

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

KOM(2014) 34

Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i gemensamma jordbrukskommittén som inrättas i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vad gäller ändring av den nämnda kommitténs beslut nr 2/2003

KOM(2014) 39

Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt i gemensamma jordbrukskommittén som inrättas genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, vad gäller ändring av bilagan till det tilläggsavtal som ingåtts mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein

KOM(2014) 49

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC)

KOM(2014) 52

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning för 2012

KOM(2014) 64

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter

KOM(2014) 79

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om statistik som sammanställts enligt förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik och om statistikens kvalitet

K-dokument

K(2014) 383

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.1.2014 om ändring av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 9432 för att ändra beviljandebeslutet inom första ansökningsomgången för NER 300-finansieringsprogrammet

K(2014) 467

Kommissionens genomförandebeslut av den 6.2.2014 om upphävande av beslut 2003/766/EG om nödåtgärder för att förhindra spridning

inom gemenskapen av Diabrotica virgifera Le Conte

K(2014) 715

Kommissionens genomförandebeslut av den 12.2.2014 om ändring av genomförandebeslut 2013/426/EU om åtgärder för att förhindra
spridning till unionen av afrikanskt svinpestvirus från vissa tredjeländer eller delar av territoriet i tredjeländer där förekomst av sjukdomen bekräftats och om upphävande av beslut 2011/78/EU

K(2014) 718

Kommissionens beslut av den 13.2.2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga

Användningsområden

K(2014) 730

Kommissionens beslut av den 11.2.2014 om Europeiska unionens ståndpunkt rörande ändring av tabellerna III och IV b i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.