Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-03-06

TID

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ministerrådsmöte, sociala frågor (EPSCO)

Statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, återrapporterade från möte i EPSCO-rådet den 9 december 2013.

§ 2

EU-frågor på socialpolitikens område

Utskottet överlade med statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om rådsslutsatser om den årliga tillväxtpakten och den gemensamma sysselsättningsrapporten 2014: politisk vägledning för sysselsättningspolitiken och socialpolitiken.

Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser den 25 februari (doknr. 6610/14) samt kommenterad dagordning, punkt 6 a, inför EPSCO-rådet den 10 mars 2014.

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var: Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet ställer sig bakom antagandet av dessa slutsatser. Regeringen välkomnar att slutsatserna förespråkar sociala trygghetssystem som är långsiktigt hållbara, tillräckliga och inkluderande, samtidigt som de uppmanar till ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Regeringen ser särskilt positivt på att slutsatserna betonar ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor som en betydande tillväxtresurs.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Den sociala situationen i EU

Utskottet överlade med statssekreteraren Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, om rådsslutsatser om den sociala situationen i EU.

Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser den 26 februari (doknr. 6608/14) och kommenterad dagordning, punkt 6 b, inför EPSCO-rådet den 10 mars 2014 samt utdrag ur en årlig rapport från Kommittén för social trygghet (doknr. 6663/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var: Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet ställer sig bakom antagandet av dessa slutsatser samt rapporten. Det är positivt att rapporten i detalj beskriver den sociala situationen och vilka utmaningar medlemsstaterna står inför. Utvecklingen i Sverige är i jämförelse med genomsnittet för EU förhållandevis god.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Aktuella EU-frågor på socialpolitikens område

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet, informerade utskottet om EU2020-strategin och om det grekiska ordförandeskapets prioriteringar bl.a. kommande ändringsförslag av förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:20.

§ 6

Kanslimeddelanden

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
11 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 mars 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:21

§ 1–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Kurt Kvarnström (S)

X

Hans Backman (FP)

X

Shadiye Heydari (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Gunvor G Ericson (MP)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

O

Annelie Karlsson (S)

O

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.