Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Skatteutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-03-18

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

Ordföranden hälsade suppleanten Johnny Skalin (SD) välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. –

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:20.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att

  • professor Björn Westberg kommer till sammanträdet den 3 april 2014 för att informera om kommissionens expertgrupp om beskattning av den digitala ekonomin,
  • ett seminarium om en utvärdering av expertskatten är preliminär-bokad till den 7 maj 2014 kl. 13.00,
  • rapporten från utskottets seminarium den 10 december 2013 om BEPS kommer inom kort att publiceras,
  • den 2 april 2014 är det en webbsändning från OECD om BEPS, de som är intresserade av att se den/delta kan kontakta kansliet,
  • återvändardagen för f d ledamöter är den 2 april 2014. Kaffe och tårta serveras i kanslilokalerna, RÖ6, kl. 14.30–15.15.

§ 3

Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm (SkU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:76 och motioner samt yttrande från försvarsutskottet.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU24.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12) (SkU21)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2013/14:88.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 25 mars 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 mars 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:21

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Ulf Berg (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hans Olsson (S)

X

Gunnar Andrén (FP)

X

Peter Persson (S)

X

Karin Nilsson (C)

X

Anders Karlsson (S)

O

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

X

Thoralf Alfsson (SD)

Jacob Johnson (V)

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

O

Teres Lindberg (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

X

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2013-06-01